NÁSTĚNKA

.

SCLLD 2014 - 2020

 -----------------------

MAP ORP Frenštát p. R.

-----------------------

Animace škol a školských zařízení

-----------------------

MAS Lašsko na fb

PARTNEŘI

 

  Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: 

Evropa investuje do venkovských oblastí

 

„Projekt na podpůrné aktivity pro vznik Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS v rámci ČR“ 

Projekt na podpůrné aktivity pro vznik

Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS v rámci ČR

MAS Lašsko CZ.1.08/3.2.00/14.00351

Moravskoslezský kraj

O nás

Co je místní akční skupina?

Místní akční skupina (MAS) je nezisková organizace místního partnerství zastupující veřejný i soukromý sektor (občany, neziskové organizace, podnikatele, subjekty veřejné správy, obce, svazky obcí apod.), která působí na vymezeném území, pro něž navrhuje a provádí Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).

Místní akční skupina spolupracuje na rozvoji svého venkovského regionu s pomocí finanční podpory EU a národních programů. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků. 

Území MAS netvoří izolované územní celky, ale je celistvé. Počet obyvatel v území je v rozmezí 10 tis. až 100 tis. obyvatel a nezahrnuje města s více než 25 tis. obyvateli.

Důležitou podmínkou fungování MAS je struktura organizace, kdy na rozhodovací úrovni nesmí veřejná správa ani žádná z jednotlivých zájmových skupin představovat více než 49 % hlasovacích práv. 

Co je Komunitně vedený místní rozvoj?

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), označován také jako LEADER (místní rozvoj), může být podporován ze strukturálních a investičních fondů EU (ESI) a z evropského zemědělského fondu rozvoje venkova (EZFRV). Je veden místními akčními skupinami, které vytvoří s pomocí místní komunity (princip zdola-nahoru) integrovanou strategii místního rozvoje zaměřenou na dotyčnou oblast s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech. MAS, využívající principu LEADER, nejsou protikladem k místní samosprávě, ale vhodně ji doplňují v úsilí o obnovu a rozvoj venkova a přispívají k rozvoji zemědělství a péči o přírodu a krajinu.

MAS Lašsko

MAS Lašsko vznikla v roce 2006, ale z finančních a kapacitních důvodů začala intenzivněji pracovat až v roce 2012. V roce 2013 získala MAS finanční podporu z Programu rozvoje venkova, opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění. Finanční prostředky byly využity na přípravu podkladů pro zpracování Integrované strategie území, provedení analýzy současného stavu území, propagaci místního partnerství v území. V současné době pokračujeme v přípravě dalších částí strategie pro nové programovací období EU 2014 - 2020 s podporou "Projektu na podpůrně aktivity pro vznik Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro území MAS v rámci ČR".  

Území MAS Lašsko zahrnuje 16 obcí: Bordovice, Frenštát pod Radhoštěm, Hodslavice, Hostašovice, Kopřivnice, Lichnov, Mořkov, Nový Jičín, Příbor, Rybí, Štramberk, Tichá, Trojanovice, Veřovice, Závišice, Ženklava, v nichž žije více než 86 tis. obyvatel. I přes to, že na území MAS leží pět měst, jedná se o oblast s převážně venkovským charakterem v členité centrální části Podbeskydské pahorkatiny.

Velmi pestré území jak po stránce přírodních podmínek, tak po stránce historické i kulturní, bylo vždy příležitostí pro rozvoj tvůrčích, pracovitých a cílevědomých lidí, kteří dokázali využít potenciálu území. Prokazatelně nejdéle osídlenou oblast v Moravskoslezském kraji člověk využívá již 40 000 let. Od středního paleolitu, kdy jeskyni Šipku a přilehlé území osídlovali neandrtálci, prošla tímto regionem v podstatě každá lidská kultura. Hora Kotouč u Štramberka byla v mladší době bronzové dokonce jedním z nejvýznamnějších mocenských center na Moravě. V průběhu dějin proslavila region řada významných osobností, jako byli „otec národa“ František Palacký, malíř Zdeněk Burian, polárník Eduard Orel, zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud, zakladatel světoznámé továrny na klobouky Johan Hückel, sochař Albín Polášek, cestovatel Jiří Hanzelka, olympijský vítěz a světový rekordman Emil Zátopek, olympijský vítěz a světový rekordmana Jiří Raška či zakladatel automobilky Tatra Ignác Šustala.

MAS Lašsko, jako začínající organizace, se již částečně podílela na  mezinárodním projektu WAREMA zaměřeném na zkvalitnění řízení hospodaření s vodními zdroji, přípravě mezinárodního setkání MAS LeaderFEST 2011 ve Štramberku či pracích spojených s přípravou Geoparku Podbeskydí. Nově vzniklé organizaci se také úspěšně podařilo získat dotaci pro projekt „Lašský rozjezd“ v rámci Programu rozvoje venkova ve výši 498,6 tis. Kč. Vlastní projekty MAS Lašsko budou realizovány v novém programovacím období, které zajistí částečné financování projektů. Jednotliví členové nicméně působí na poli regionálního rozvoje a ochrany kulturního a přírodního dědictví již mnoho let. Za všechny je možné jmenovat například dlouhodobý projekt Revitalizace areálu Horečky řešený v součinnosti městem Frenštát p. R. a obcí Trojanovice, Naučná stezka Tichá realizovaná občanským sdružením Tichánek, obnova Lesoparku Skalky realizovaná městem Nový Jičín, znovuvysazení jasoně červenookého realizované ZO ČSOP APOLLO Štramberk, rekonstrukce rodného domu S. Freuda a vybudování expozice realizované městem Příbor, vybudování on-line informačního systému Geoparku Podbeskydí realizované Občanským sdružením Hájenka, cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice realizovaná v součinnosti městem Nový Jičín, obcí Hodslavice, obcí Hostašovice, obcí Mořkov a obcí Životice u Nového Jičína, podpora vzniku sociálního podniku Designová dílna se zaměřením na umělecké fotografie a rámy řešená firmou Manu manu či převzetí administrace jedné z nejstarších regionálních značek „Beskydy originální produkt“ Občanským sdružením Hájenka.

 

MŠMT na konci června 2016 vyhlásilo Výzvu č. 02_16_022 s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Výzva je určena pro základní a mateřské školy vč. soukromých. 

V rámci výzvy spolupracuje MŠMT s  NIDV a Místními akčními skupinami, které mohou školám poskytnout metodickou pomoc. Zástupci MAS jsou pravidelně informováni o podmínkách výzvy tak, aby byli schopni mateřským a základním školám poskytnout metodickou pomoc. 

MAS Lašsko Vám může poskytnout bezplatné konzultace týkající se Vašich projektových záměrů, přípravy projektové žádosti, metodické pomoci s ISKP 14+ a dalších souvisejících služeb – jedná se o tzv. animaci škol. Ke konzultacím lze využít formy elektronických (e-mailových) a telefonických konzultací, ale také individuální konzultace na místě.

 

O co jde?

Projekt Mikrogranty MAS Lašsko představuje určitý typ tréninkové výzvy financované z členských příspěvků MAS Lašsko. Jeho cílem je oslovení veřejnosti a seznámení místních obyvatel se základními principy přerozdělování finančních prostředků v rámci MAS Lašsko za účelem zlepšení kvality života ve venkovských oblastech.

Řízení a plánování v rámci MAS se řídí zásadami komunitně vedeného místního rozvoje, který je založen na principu zdola – nahoru. Veškeré náměty a projekty by měly vycházet z myšlenek a podnětů místních subjektů a občanů, tedy zdola, neměly by být řízeny direktivně krajskou, státní nebo evropskou politickou mocí shora. Lidé tak mohou sami identifikovat místní problémy, priority a určovat, kam mají být nasměrovány finanční prostředky z Evropské unie. O rozdělení peněz na konkrétní aktivity a projekty je rozhodováno přímo v orgánech spolku MAS Lašsko a to na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lašsko 2014 – 2020 (dále jen rozvojová strategie MAS Lašsko).

Více o MAS Lašsko a principech komunitně vedeného místního rozvoje na hlavní stránce tohoto webu.

 

V rámci projektu mikrogranty bude v území MAS Lašsko přerozděleno 20 000 Kč, v období od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016.

Maximální výše dotace na jeden projekt je 2 000 Kč.

 

Podrobné informace o projektu včetně formuláře žádosti naleznete zde.

Dne 19.8.2016 jsme byli MMR informováni, že naše strategie splnila podmínky hodnocení formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti. Strategie byla předložena 30.3.2016, dne 29.7. (tj. dva a půl měsíce po lhůtě stanovené ministerstvem) jsme byly vyzváni k doplnění a zapracování připomínek, k čemuž došlo dne 8.8. V současné době byla strategie postoupena do fáze věcného hodnocení jednotlivým ŘO (IROP, OPZ, PRV). Lhůta pro věcné hodnocení ŘO je 30 pracovních dní, poté bychom měli být opět vyzváni k doplnění.

Pro zajímavost uvádím odkaz na aktuální stav (16.8.) administrace strategií všech MAS v ČR: zde

Zápisy z jednání orgánů MAS Lašsko, z.s. jsou momentálně dostupné v záložce DOKUMENTY - STANOVY.

Při plánované změně struktury našich stránek bude pro tyto dokumenty vytvořena samostatná záložka.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lašsko, z. s. byla dne 29. 3. 2016 schválena Valnou hromadou MAS a následně odeslána ke kontrole na MMR. Všechny části dokončené aktualizované Strategie naleznete níže a také v záložce STRATEGIE.

ANALYTICKÁ ČÁST

STRATEGICKÁ ČÁST

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

příloha č. 1 FINANČNÍ PLÁN

příloha č. 2 MAPA ÚZEMÍ A SEZNAM OBCÍ

příloha č. 3 POPIS ZAPOJENÍ KOMUNITY DO PŘÍPRAVY SCLLD

příloha č. 4 ANALÝZA RIZIK

příloha č. 5 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

příloha č. 6 OSVĚDČENÍ O STANDARDIZACI

Součástí zpracování SCLLD MAS Lašsko, z. s. je zapojení členů spolku, místních aktérů, odborníků i široké veřejnosti. Jakožto začínající MAS bylo našim cílem představit místním obyvatelům místní akční skupinu a její činnost, zároveň zde byla snaha přizvat je ke spoluúčasti na tvorbě naší Strategie.

V prosinci loňského roku jsme získali Osvědčení o standardizaci MAS. Splnili jsme tedy podmínky stanovené Ministerstvem zemědělství a můžeme žádat o podporu implementace naší Strategie. 

Osvědčení o standardizaci

V první polovině roku 2015 jsme se zapojili do Relizace projektů spolupráce 22.kola Programu rozvoje venkova - opatření IV.2.1. Ve spolupráci s dalšími MAS Moravskoslezského kraje byla vytvořena metodika monitoringu a evaluace strategií MAS s názvem Vzpomínky na budoucnost - evaluace a monitoring strategického plánování MAS Moravskoslezského kraje (dostupná zde). Jedná se o návrh metodiského rámce procesu evaluace Strategických plánů LEADER 2007-2013 10ti MAS Moravskoslezského kraje.