NÁSTĚNKA

.

Zápis Rady MAS

z 26. 9. 2016

------------------------------

3.10.2016

Mikrogranty MAS Lašsko, z.s. 2016 vyhlášeny

Více ve článku na hlavní stránce.

 -----------------------------

SCLLD 2014 - 2020

 ----------------------------------

MAS Lašsko na fb

PARTNEŘI

 

  Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: 

Evropa investuje do venkovských oblastí

 

„Projekt na podpůrné aktivity pro vznik Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS v rámci ČR“ 

Projekt na podpůrné aktivity pro vznik

Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS v rámci ČR

MAS Lašsko CZ.1.08/3.2.00/14.00351

Moravskoslezský kraj

O nás

Místní akční skupina Lašsko vznikla díky aktivnímu zapojení veřejného, soukromého a neziskového sektoru. Účelem této spolupráce je rozvoj a podpora venkovského regionu. 

Co je to místní akční skupina?

Místní akční skupina (MAS) je nezisková organizace místního partnerství zastupující veřejný i soukromý sektor (občany, neziskové organizace, podnikatele, subjekty veřejné správy, obce, svazky obcí apod.), která působí na vymezeném území, pro něž navrhuje a provádí Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).

Místní akční skupina spolupracuje na rozvoji svého venkovského regionu s pomocí finanční podpory EU a národních programů. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků. 

Území MAS netvoří izolované územní celky, ale je celistvé. Počet obyvatel v území je v rozmezí 10 tis. až 100 tis. obyvatel a nezahrnuje města s více než 25 tis. obyvateli.

Důležitou podmínkou fungování MAS je struktura organizace, kdy na rozhodovací úrovni nesmí veřejná správa ani žádná z jednotlivých zájmových skupin představovat více než 49 % hlasovacích práv. 

Co je to Komunitně vedený místní rozvoj?

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), označován také jako LEADER (místní rozvoj), může být podporován ze strukturálních a investičních fondů EU (ESI) a z evropského zemědělského fondu rozvoje venkova (EZFRV). Je veden místními akčními skupinami, které vytvoří s pomocí místní komunity integrovanou strategii místního rozvoje zaměřenou na dotyčnou oblast s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech.

Co je to LEADER?

Metoda LEADER je založena na principu zdola-nahoru. Veškeré náměty a projekty by měly vycházet z myšlenek a podnětů místních venkovských subjektů a občanů, tedy zdola, neměly by být řízeny direktivně krajskou, státní nebo evropskou politickou mocí shora. Čím více subjektů je v regionu zapojeno, tím lépe pro šíři nápadů a také pro transparentnost působení MAS.

LEADER je pro rozvoj venkova zvlášť dobrou metodou, protože činnosti spolupracujících místních aktérů vedou k pozitivním efektům. MAS, využívající principu LEADER, nejsou protikladem k místní samosprávě, ale vhodně ji doplňují v úsilí o obnovu a rozvoj venkova a přispívají k rozvoji zemědělství a péči o přírodu a krajinu.

 

O co jde?

Projekt Mikrogranty MAS Lašsko představuje určitý typ tréninkové výzvy financované z členských příspěvků MAS Lašsko. Jeho cílem je oslovení veřejnosti a seznámení místních obyvatel se základními principy přerozdělování finančních prostředků v rámci MAS Lašsko za účelem zlepšení kvality života ve venkovských oblastech.

Řízení a plánování v rámci MAS se řídí zásadami komunitně vedeného místního rozvoje, který je založen na principu zdola – nahoru. Veškeré náměty a projekty by měly vycházet z myšlenek a podnětů místních subjektů a občanů, tedy zdola, neměly by být řízeny direktivně krajskou, státní nebo evropskou politickou mocí shora. Lidé tak mohou sami identifikovat místní problémy, priority a určovat, kam mají být nasměrovány finanční prostředky z Evropské unie. O rozdělení peněz na konkrétní aktivity a projekty je rozhodováno přímo v orgánech spolku MAS Lašsko a to na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lašsko 2014 – 2020 (dále jen rozvojová strategie MAS Lašsko).

Více o MAS Lašsko a principech komunitně vedeného místního rozvoje na hlavní stránce tohoto webu.

 

V rámci projektu mikrogranty bude v území MAS Lašsko přerozděleno 20 000 Kč, v období od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016.

Maximální výše dotace na jeden projekt je 2 000 Kč.

 

Podrobné informace o projektu včetně formuláře žádosti naleznete zde.

Dne 19.8.2016 jsme byli MMR informováni, že naše strategie splnila podmínky hodnocení formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti. Strategie byla předložena 30.3.2016, dne 29.7. (tj. dva a půl měsíce po lhůtě stanovené ministerstvem) jsme byly vyzváni k doplnění a zapracování připomínek, k čemuž došlo dne 8.8. V současné době byla strategie postoupena do fáze věcného hodnocení jednotlivým ŘO (IROP, OPZ, PRV). Lhůta pro věcné hodnocení ŘO je 30 pracovních dní, poté bychom měli být opět vyzváni k doplnění.

Pro zajímavost uvádím odkaz na aktuální stav (16.8.) administrace strategií všech MAS v ČR: zde

Zápisy z jednání orgánů MAS Lašsko, z.s. jsou momentálně dostupné v záložce DOKUMENTY - STANOVY.

Při plánované změně struktury našich stránek bude pro tyto dokumenty vytvořena samostatná záložka.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lašsko, z. s. byla dne 29. 3. 2016 schválena Valnou hromadou MAS a následně odeslána ke kontrole na MMR. Všechny části dokončené aktualizované Strategie naleznete níže a také v záložce STRATEGIE.

ANALYTICKÁ ČÁST

STRATEGICKÁ ČÁST

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

příloha č. 1 FINANČNÍ PLÁN

příloha č. 2 MAPA ÚZEMÍ A SEZNAM OBCÍ

příloha č. 3 POPIS ZAPOJENÍ KOMUNITY DO PŘÍPRAVY SCLLD

příloha č. 4 ANALÝZA RIZIK

příloha č. 5 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

příloha č. 6 OSVĚDČENÍ O STANDARDIZACI

Součástí zpracování SCLLD MAS Lašsko, z. s. je zapojení členů spolku, místních aktérů, odborníků i široké veřejnosti. Jakožto začínající MAS bylo našim cílem představit místním obyvatelům místní akční skupinu a její činnost, zároveň zde byla snaha přizvat je ke spoluúčasti na tvorbě naší Strategie.

Přijeďte 8. - 10. června 2016 do proslulých lázní Karlova Studánka a zúčastněte se tradičního setkání zástupců Místních akčních skupin společně s významnými aktéry rozvoje venkova z evropských zemí pracujících metodou Leader.

Setkání LeaderFESTU 2016 JESENÍKY nabídne již tradičně bohatý program s možností výměny zkušeností, množstvím příkladů dobré praxe z domácího i zahraničního prostředí a prostor budeme věnovat i budoucnosti programu LEADER v období 2014 - 2020.

pozvánka

V polovině loňského roku jsme vyhlásili vlastní výzvu s názvem Mikrogranty MAS Lašsko. Pravidla nebyla složitá, a tak mohli obyvatelé žijící na území MAS velice jednoduše získat příspěvek ve výši 2 000,-. Celková částka, kterou MAS na tyto projekty vyčlenila, byla 20 000,-. Žádosti byly příjímány od září do poloviny listopadu 2015 a zpětně bylo možné žádat také na akce, které se konaly v průběhu letních prázdin. Celkem bylo doručeno 11 žádostí, které byly posouzeny výběrovou komisí. žádosti byly hodnoceny z hlediska přínosu projektu vedoucí k rozvoji obce nebo regionu a k soulad s naší Strategií. Podpořeno bylo 10 níže uvedených projektů neziskových organizací, místních podnikatelů i fyzických osob z území MAS. 

V prosinci loňského roku jsme získali Osvědčení o standardizaci MAS. Splnili jsme tedy podmínky stanovené Ministerstvem zemědělství a můžeme žádat o podporu implementace naší Strategie. 

Osvědčení o standardizaci