NÁSTĚNKA

.

MAPA PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ

-------------------------------------

Zápisy z jednání povinných orgánů MAS jsou zveřejňovány v sekci DOKUMENTY  -> KE STAŽENÍ

-------------------------------------

SCLLD 2014 - 2020

-------------------------------------

Animace škol a školských zařízení

-------------------------------------

MAS Lašsko na fb

PARTNEŘI

 

  Logo IROP a MMR

   CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002165

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Lašsko, z. s.

 

O nás

Co je místní akční skupina?

Místní akční skupina (MAS) je nezisková organizace místního partnerství zastupující veřejný i soukromý sektor (občany, neziskové organizace, podnikatele, subjekty veřejné správy, obce, svazky obcí apod.), která působí na vymezeném území, pro něž navrhuje a provádí Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).

Místní akční skupina spolupracuje na rozvoji svého venkovského regionu s pomocí finanční podpory EU a národních programů. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků. 

Území MAS netvoří izolované územní celky, ale je celistvé. Počet obyvatel v území je v rozmezí 10 tis. až 100 tis. obyvatel a nezahrnuje města s více než 25 tis. obyvateli.

Důležitou podmínkou fungování MAS je struktura organizace, kdy na rozhodovací úrovni nesmí veřejná správa ani žádná z jednotlivých zájmových skupin představovat více než 49 % hlasovacích práv. 

Co je Komunitně vedený místní rozvoj?

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), označován také jako LEADER (místní rozvoj), může být podporován ze strukturálních a investičních fondů EU (ESI) a z evropského zemědělského fondu rozvoje venkova (EZFRV). Je veden místními akčními skupinami, které vytvoří s pomocí místní komunity (princip zdola-nahoru) integrovanou strategii místního rozvoje zaměřenou na dotyčnou oblast s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech. MAS, využívající principu LEADER, nejsou protikladem k místní samosprávě, ale vhodně ji doplňují v úsilí o obnovu a rozvoj venkova a přispívají k rozvoji zemědělství a péči o přírodu a krajinu.

MAS Lašsko

MAS Lašsko vznikla v roce 2006, ale z finančních a kapacitních důvodů začala intenzivněji pracovat až v roce 2012. V roce 2013 získala MAS finanční podporu z Programu rozvoje venkova, opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění. Finanční prostředky byly využity na přípravu podkladů pro zpracování Integrované strategie území, provedení analýzy současného stavu území, propagaci místního partnerství v území. V současné době pokračujeme v přípravě dalších částí strategie pro nové programovací období EU 2014 - 2020 s podporou "Projektu na podpůrně aktivity pro vznik Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro území MAS v rámci ČR".  

Území MAS Lašsko zahrnuje 16 obcí: Bordovice, Frenštát pod Radhoštěm, Hodslavice, Hostašovice, Kopřivnice, Lichnov, Mořkov, Nový Jičín, Příbor, Rybí, Štramberk, Tichá, Trojanovice, Veřovice, Závišice, Ženklava, v nichž žije více než 86 tis. obyvatel. I přes to, že na území MAS leží pět měst, jedná se o oblast s převážně venkovským charakterem v členité centrální části Podbeskydské pahorkatiny.

Velmi pestré území jak po stránce přírodních podmínek, tak po stránce historické i kulturní, bylo vždy příležitostí pro rozvoj tvůrčích, pracovitých a cílevědomých lidí, kteří dokázali využít potenciálu území. Prokazatelně nejdéle osídlenou oblast v Moravskoslezském kraji člověk využívá již 40 000 let. Od středního paleolitu, kdy jeskyni Šipku a přilehlé území osídlovali neandrtálci, prošla tímto regionem v podstatě každá lidská kultura. Hora Kotouč u Štramberka byla v mladší době bronzové dokonce jedním z nejvýznamnějších mocenských center na Moravě. V průběhu dějin proslavila region řada významných osobností, jako byli „otec národa“ František Palacký, malíř Zdeněk Burian, polárník Eduard Orel, zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud, zakladatel světoznámé továrny na klobouky Johan Hückel, sochař Albín Polášek, cestovatel Jiří Hanzelka, olympijský vítěz a světový rekordman Emil Zátopek, olympijský vítěz a světový rekordmana Jiří Raška či zakladatel automobilky Tatra Ignác Šustala.

MAS Lašsko, jako začínající organizace, se již částečně podílela na  mezinárodním projektu WAREMA zaměřeném na zkvalitnění řízení hospodaření s vodními zdroji, přípravě mezinárodního setkání MAS LeaderFEST 2011 ve Štramberku či pracích spojených s přípravou Geoparku Podbeskydí. Nově vzniklé organizaci se také úspěšně podařilo získat dotaci pro projekt „Lašský rozjezd“ v rámci Programu rozvoje venkova ve výši 498,6 tis. Kč. Vlastní projekty MAS Lašsko budou realizovány v novém programovacím období, které zajistí částečné financování projektů. Jednotliví členové nicméně působí na poli regionálního rozvoje a ochrany kulturního a přírodního dědictví již mnoho let. Za všechny je možné jmenovat například dlouhodobý projekt Revitalizace areálu Horečky řešený v součinnosti městem Frenštát p. R. a obcí Trojanovice, Naučná stezka Tichá realizovaná občanským sdružením Tichánek, obnova Lesoparku Skalky realizovaná městem Nový Jičín, znovuvysazení jasoně červenookého realizované ZO ČSOP APOLLO Štramberk, rekonstrukce rodného domu S. Freuda a vybudování expozice realizované městem Příbor, vybudování on-line informačního systému Geoparku Podbeskydí realizované Občanským sdružením Hájenka, cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice realizovaná v součinnosti městem Nový Jičín, obcí Hodslavice, obcí Hostašovice, obcí Mořkov a obcí Životice u Nového Jičína či převzetí administrace jedné z nejstarších regionálních značek „Beskydy originální produkt“ Občanským sdružením Hájenka.

 

Projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Lašsko, z. s. (CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002165) je spolufinancován Evropskou unií. 

Cílem projektu je zajištění podmínek pro kvalitní přípravu a efektivní realizaci
strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 - 2020
a tím přispět k rozvoji venkovských oblastí na území MAS Lašsko, z.s..

V rámci situace v letošním roce se Moravskoslezský kraj rozhodl podpořit obyvatele Moravskoslezského kraje při změně jejich zaměstnání. Projekt Moje místo v MSK má za cíl pomoct lidem při změně v jejich profesním životě a zároveň najít řešení pro firmy, které své zaměstnance musí propustit nebo naopak mají zájem o nové pracovníky.

Projekt Moje místo v MSK je rozdělen na dvě stěžejní části, kdy první tzv. profesní poradenství je službou, kterou mohou bezplatně využít obyvatelé Moravskoslezského kraje pro získání kvalitní podpory při změně zaměstnání. Druhá část je určena pro firmy. Jedná se o produkt online aplikace pro firmy, tzv. matching, v jehož rozhraní mohou firmy sdílet nabídku, a nebo naopak poptávku po zaměstnancích.

Zaměstnanci, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání, uvažují o změně práce, či jsou již aktuálně nezaměstnaní pak díky profesnímu poradenství budou mít možnost využít poradenských služeb online či osobně. Poradenství je přizpůsobeno na míru klienta s širokou škálou služeb. Může se jednat například o kariérové poradenství, pomoc při hledání a zprostředkování zaměstnání, přípravu na pracovní pohovor či konzultaci životopisu.

Cílem online aplikace pro firmy (Chytrý matching) je pak párování volných lidských kapacit firem a poptávky ze strany ostatních firem. Jednoduše řečeno, pokud jedna firma zaměstnance hledá a druhá nabízí, tato aplikace je jednoduše propojí na základě předem definovaných parametrů. Takto mohou firmy usnadnit zaměstnancům přechod do nového zaměstnání, a to již v průběhu výpovědní lhůty před registrací na Úřadu práce.

Více informací naleznete na https://mspakt.cz/ a na https://www.moje-misto.cz/

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci v rámci výzvy PRV č. 4 naleznete mezi dokumenty k výzvě nebo na tomto odkaze.

Úspěšným žadatelům budou v následujících dnech postupně vraceny schválené formuláře žádostí o dotaci a přílohy k finální registraci žádostí na RO SZIF. Vše probíhá elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře.

Jsme rádi, že jsme mohli podpořit tento projekt 😊. Více o daném projektu i o Společenském centru Věžička Rybí na odkazu viz níže.

Připomínáme VŠEM žadatelům, kteří se chystají předložit projekt do Fiche 11: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, podmínku přijatelnosti pravidel o nutnosti souladu předkládaného projektu se strategickým rozvojovým dokumentem obce.

Tento soulad bude doložen jako povinná příloha při podání žádosti o dotaci na MAS. Závazný vzor prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce je přílohou č. 21 pravidel pro žadatele (ZDE).

Součástí přílohy je část plánu/programu rozvoje obce, jež danou skutečnost prokazuje. 

Doložený dokument bude podepsán statutárním orgánem obce.

 

 

V případě nejasností mě neváhejte kontaktovat:

Petr Hůla, 731 067 207, maslassko@centrum.cz

Pozvánka na seminář

Seminář pro žadatele se uskuteční ve středu 22. 7. 2020 v Piaristickém klášteře v Příboře (ul. Lidická 50) ve velké zasedací místnosti.

15.00 – 16.25 - Fiche 11: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

16.30 - 18.00 - Fiche 2: Investice do zemědělských podniků, Fiche 3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

K přihlášení na seminář vyplňte, prosím, online formulář dostupný ZDE. Ve formuláři je prostor i pro případné dotazy ohledně Vašich projektových záměrů.

Dále prosíme žadatele, aby se před konáním semináře seznámili s Pravidly pro žadatele - 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje, která jsou zveřejněna v rámci výzvy MAS.

Upozorňujeme, že k podání Žádosti o dotaci je nutné mít zřízen účet na Portálu farmáře!

Dne 23. 6. 2020 byla vyhlášena 4. výzva MAS z Programu rozvoje venkova.

Termín příjmu žádostí o dotaci na MAS je do 21. 8. 2020. Podrobnosti k výzvě naleznete na: http://maslassko.cz/prv.php 

V rámci letošní výzvy bude poprvé možné podpořit projekty prostřednictvím Fiche 11: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (obnova a rekonstrukce veřejných prostranství, podpora dobrovolných hasičů - JPO V, kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, muzea pro obce).

V rámci výzvy bude také možné podat žádost o dotaci spadající do Fiche 2: Investice do zemědělských podniků a Fiche 3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.

 

V případě zájmu o podrobnější informace nás neváhejte kontaktovat!

Mgr. Petr Hůla

maslassko@centrum.cz

+420 731 067 207

Od 15.5.2020 do 12.7.2020 je možné podávat žádosti o podporu ve výzvách MAS Lašsko IROP:

Výzva č.20 - Doprava

Výzva č.19 - Stanice Integrovaného záchranného systému

Výzva č.18 - Sociální podnikání

Výzva č.17 - Sociální infrastruktura - Komunitní centra

Výzva č.16 - Sociální infrastruktura - Sociální služby

Semináře k výzvám se uskuteční dne 3.6.2020 ve Štramberku. Detailní informace naleznete na záložce  http://maslassko.cz/irop.php.