NÁSTĚNKA

.

MAPA PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ

-------------------------------------

Zápisy z jednání povinných orgánů MAS jsou zveřejňovány v sekci DOKUMENTY  -> KE STAŽENÍ

-------------------------------------

SCLLD 2014 - 2020

-------------------------------------

Animace škol a školských zařízení

-------------------------------------

MAS Lašsko na fb

PARTNEŘI

 

  Logo IROP a MMR

   CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002165

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Lašsko, z. s.

 

O nás

Co je místní akční skupina?

Místní akční skupina (MAS) je nezisková organizace místního partnerství zastupující veřejný i soukromý sektor (občany, neziskové organizace, podnikatele, subjekty veřejné správy, obce, svazky obcí apod.), která působí na vymezeném území, pro něž navrhuje a provádí Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).

Místní akční skupina spolupracuje na rozvoji svého venkovského regionu s pomocí finanční podpory EU a národních programů. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků. 

Území MAS netvoří izolované územní celky, ale je celistvé. Počet obyvatel v území je v rozmezí 10 tis. až 100 tis. obyvatel a nezahrnuje města s více než 25 tis. obyvateli.

Důležitou podmínkou fungování MAS je struktura organizace, kdy na rozhodovací úrovni nesmí veřejná správa ani žádná z jednotlivých zájmových skupin představovat více než 49 % hlasovacích práv. 

Co je Komunitně vedený místní rozvoj?

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), označován také jako LEADER (místní rozvoj), může být podporován ze strukturálních a investičních fondů EU (ESI) a z evropského zemědělského fondu rozvoje venkova (EZFRV). Je veden místními akčními skupinami, které vytvoří s pomocí místní komunity (princip zdola-nahoru) integrovanou strategii místního rozvoje zaměřenou na dotyčnou oblast s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech. MAS, využívající principu LEADER, nejsou protikladem k místní samosprávě, ale vhodně ji doplňují v úsilí o obnovu a rozvoj venkova a přispívají k rozvoji zemědělství a péči o přírodu a krajinu.

MAS Lašsko

MAS Lašsko vznikla v roce 2006, ale z finančních a kapacitních důvodů začala intenzivněji pracovat až v roce 2012. V roce 2013 získala MAS finanční podporu z Programu rozvoje venkova, opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění. Finanční prostředky byly využity na přípravu podkladů pro zpracování Integrované strategie území, provedení analýzy současného stavu území, propagaci místního partnerství v území. V současné době pokračujeme v přípravě dalších částí strategie pro nové programovací období EU 2014 - 2020 s podporou "Projektu na podpůrně aktivity pro vznik Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro území MAS v rámci ČR".  

Území MAS Lašsko zahrnuje 16 obcí: Bordovice, Frenštát pod Radhoštěm, Hodslavice, Hostašovice, Kopřivnice, Lichnov, Mořkov, Nový Jičín, Příbor, Rybí, Štramberk, Tichá, Trojanovice, Veřovice, Závišice, Ženklava, v nichž žije více než 86 tis. obyvatel. I přes to, že na území MAS leží pět měst, jedná se o oblast s převážně venkovským charakterem v členité centrální části Podbeskydské pahorkatiny.

Velmi pestré území jak po stránce přírodních podmínek, tak po stránce historické i kulturní, bylo vždy příležitostí pro rozvoj tvůrčích, pracovitých a cílevědomých lidí, kteří dokázali využít potenciálu území. Prokazatelně nejdéle osídlenou oblast v Moravskoslezském kraji člověk využívá již 40 000 let. Od středního paleolitu, kdy jeskyni Šipku a přilehlé území osídlovali neandrtálci, prošla tímto regionem v podstatě každá lidská kultura. Hora Kotouč u Štramberka byla v mladší době bronzové dokonce jedním z nejvýznamnějších mocenských center na Moravě. V průběhu dějin proslavila region řada významných osobností, jako byli „otec národa“ František Palacký, malíř Zdeněk Burian, polárník Eduard Orel, zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud, zakladatel světoznámé továrny na klobouky Johan Hückel, sochař Albín Polášek, cestovatel Jiří Hanzelka, olympijský vítěz a světový rekordman Emil Zátopek, olympijský vítěz a světový rekordmana Jiří Raška či zakladatel automobilky Tatra Ignác Šustala.

MAS Lašsko, jako začínající organizace, se již částečně podílela na  mezinárodním projektu WAREMA zaměřeném na zkvalitnění řízení hospodaření s vodními zdroji, přípravě mezinárodního setkání MAS LeaderFEST 2011 ve Štramberku či pracích spojených s přípravou Geoparku Podbeskydí. Nově vzniklé organizaci se také úspěšně podařilo získat dotaci pro projekt „Lašský rozjezd“ v rámci Programu rozvoje venkova ve výši 498,6 tis. Kč. Vlastní projekty MAS Lašsko budou realizovány v novém programovacím období, které zajistí částečné financování projektů. Jednotliví členové nicméně působí na poli regionálního rozvoje a ochrany kulturního a přírodního dědictví již mnoho let. Za všechny je možné jmenovat například dlouhodobý projekt Revitalizace areálu Horečky řešený v součinnosti městem Frenštát p. R. a obcí Trojanovice, Naučná stezka Tichá realizovaná občanským sdružením Tichánek, obnova Lesoparku Skalky realizovaná městem Nový Jičín, znovuvysazení jasoně červenookého realizované ZO ČSOP APOLLO Štramberk, rekonstrukce rodného domu S. Freuda a vybudování expozice realizované městem Příbor, vybudování on-line informačního systému Geoparku Podbeskydí realizované Občanským sdružením Hájenka, cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice realizovaná v součinnosti městem Nový Jičín, obcí Hodslavice, obcí Hostašovice, obcí Mořkov a obcí Životice u Nového Jičína či převzetí administrace jedné z nejstarších regionálních značek „Beskydy originální produkt“ Občanským sdružením Hájenka.

 

ZJIŠŤOVÁNÍ ZÁJMU V ÚZEMÍ - nové oblasti podpory MAS Lašsko, z.s. pro rok 2020

Místním akčním skupinám bylo nově umožněno realizovat rozvoj svého území v rámci výzev PRV prostřednictvím Článku 20 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. Tato možnost se týká pouze výzev prostřednictvím MAS, v PRV „na přímo“ tento článek zařazen nebude.

Detailní informace o podporovaných aktivitách Čl. 20 naleznete níže.

V této souvislosti provádíme základní průzkum absorpční kapacity území, který je důležitý zejména pro budoucí stanovení alokace na podporu aktivit Čl. 20.

Pokud Vás daná problematika zajímá, budeme rádi, když věnujete pár minut vyplnění krátkého dotazníku na toto téma.

Konkrétní projektové záměry, které potenciální žadatelé uvedou do dotazníku, pak budeme v případě zájmu konzultovat a upřesňovat individuálně.

Více informací je uvedeno v samotném dotazníku na: https://forms.gle/tobRiCZujdnfFA5SA

Odkaz na prezentaci s představením jednotlivých aktivit Čl. 20: ZDE

Odkaz na aktuální verzi pravidel pro žadateleZDE

 

Základní informace o Článku 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Podporované aktivity – výčet dle pravidel:

a) Veřejná prostranství

b) Mateřské a Základní školy

c) Hasičské zbrojnice (JPO V)

d) Obchody pro obce

e) Vybrané kulturní památky

f) Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven

g) Stezky

h) Muzea a expozice pro obce

Dotace je ve všech případech ve výši 80%.

MZe umožnilo místním akčním skupinám financovat aktivity z výše uvedených oblastí, nicméně finance na realizaci těchto aktivit MAS přidány nebudou. Je možné zařadit Fichi (opatření) s aktivitami článku 20 do současné strategie (SCLLD) a přesunout do ní finanční prostředky z nevyčerpaných a obtížně čerpatelných Fichí (opatření). Pokud by Valná hromada MAS rozhodla o přesunu všech dosud nevyčerpaných prostředků právě do Čl. 20, dostaneme se k částce kolem 10 mil. Kč. MAS nemusí vyhlásit Čl. 20 v celé šíři – je možné omezit podporované aktivity. O této problematice již bylo diskutováno na Radě MAS dne 6. 5. 2019, rada došla k předběžnému závěru, že pro výzvu MAS by se mohl výčet podporovaných aktivit omezit na:

a) Veřejná prostranství

c) Hasičské zbrojnice (JPO V)

f) Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven

h) Muzea a expozice pro obce

Aby bylo možné uspokojit co největší počet žadatelů, bude pravděpodobně nutné stanovit maximální výši celkových způsobilých výdajů (CZV) projektu někde mezi 400 – 500 tis. Kč na jeden projekt. Rozhodnutí o podporovaných aktivitách a maximální výši CZV je v kompetenci Valné hromady MAS (předpokládaný termín konání – listopad/prosinec 2019).

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy zahrnující aktivity Čl. 20 je jaro 2020. V dohledné době bude probíhat intenzivní sběr projektových záměrů k tomuto tématu a konzultace případných záměrů. Pokud by se jednalo o projekt zahrnující stavební úpravy, musí být k žádosti o dotaci doloženo platné stavební povolení (odpovídající správní akt stavebního úřadu). Budeme tedy preferovat záměry ve vysokém stupni připravenosti.

! Projekt musí být v souladu s plánem rozvoje obce a v souladu s příslušnou strategií MAS. Pokud obec nebude mít zpracovaný strategický rozvojový dokument, nemůže být žadatelem v této výzvě.

Bude se jednat o jednu z mála výzev MAS, ve které bude podpora cílit také na podporu spolkové činnosti, proto bych chtěl požádat zejména zástupce obcí, zda by mohli spolkům ze svého území tuto informaci předat.

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat!

 

Mgr. Petr Hůla

731 067 207

maslassko@centrum.cz

kvita | 23.10.2019 10:45