NÁSTĚNKA

.

MAPA PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ

-------------------------------------

Zápisy z jednání povinných orgánů MAS jsou zveřejňovány v sekci DOKUMENTY  -> KE STAŽENÍ

-------------------------------------

SCLLD 2014 - 2020

-------------------------------------

Animace škol a školských zařízení

-------------------------------------

MAS Lašsko na fb

PARTNEŘI

 

  Logo IROP a MMR

   CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002165

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Lašsko, z. s.

 


 

  

Příprava strategie CLLD 2021 - 2027 je spolufinancována Moravskoslezským krajem

O nás

Co je místní akční skupina?

Místní akční skupina (MAS) je nezisková organizace místního partnerství zastupující veřejný i soukromý sektor (občany, neziskové organizace, podnikatele, subjekty veřejné správy, obce, svazky obcí apod.), která působí na vymezeném území, pro něž navrhuje a provádí Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).

Místní akční skupina spolupracuje na rozvoji svého venkovského regionu s pomocí finanční podpory EU a národních programů. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků. 

Území MAS netvoří izolované územní celky, ale je celistvé. Počet obyvatel v území je v rozmezí 10 tis. až 100 tis. obyvatel a nezahrnuje města s více než 25 tis. obyvateli.

Důležitou podmínkou fungování MAS je struktura organizace, kdy na rozhodovací úrovni nesmí veřejná správa ani žádná z jednotlivých zájmových skupin představovat více než 49 % hlasovacích práv. 

Co je Komunitně vedený místní rozvoj?

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), označován také jako LEADER (místní rozvoj), může být podporován ze strukturálních a investičních fondů EU (ESI) a z evropského zemědělského fondu rozvoje venkova (EZFRV). Je veden místními akčními skupinami, které vytvoří s pomocí místní komunity (princip zdola-nahoru) integrovanou strategii místního rozvoje zaměřenou na dotyčnou oblast s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech. MAS, využívající principu LEADER, nejsou protikladem k místní samosprávě, ale vhodně ji doplňují v úsilí o obnovu a rozvoj venkova a přispívají k rozvoji zemědělství a péči o přírodu a krajinu.

MAS Lašsko

MAS Lašsko vznikla v roce 2006, ale z finančních a kapacitních důvodů začala intenzivněji pracovat až v roce 2012. V roce 2013 získala MAS finanční podporu z Programu rozvoje venkova, opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění. Finanční prostředky byly využity na přípravu podkladů pro zpracování Integrované strategie území, provedení analýzy současného stavu území, propagaci místního partnerství v území. V současné době pokračujeme v přípravě dalších částí strategie pro nové programovací období EU 2014 - 2020 s podporou "Projektu na podpůrně aktivity pro vznik Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro území MAS v rámci ČR".  

Území MAS Lašsko zahrnuje 16 obcí: Bordovice, Frenštát pod Radhoštěm, Hodslavice, Hostašovice, Kopřivnice, Lichnov, Mořkov, Nový Jičín, Příbor, Rybí, Štramberk, Tichá, Trojanovice, Veřovice, Závišice, Ženklava, v nichž žije více než 86 tis. obyvatel. I přes to, že na území MAS leží pět měst, jedná se o oblast s převážně venkovským charakterem v členité centrální části Podbeskydské pahorkatiny.

Velmi pestré území jak po stránce přírodních podmínek, tak po stránce historické i kulturní, bylo vždy příležitostí pro rozvoj tvůrčích, pracovitých a cílevědomých lidí, kteří dokázali využít potenciálu území. Prokazatelně nejdéle osídlenou oblast v Moravskoslezském kraji člověk využívá již 40 000 let. Od středního paleolitu, kdy jeskyni Šipku a přilehlé území osídlovali neandrtálci, prošla tímto regionem v podstatě každá lidská kultura. Hora Kotouč u Štramberka byla v mladší době bronzové dokonce jedním z nejvýznamnějších mocenských center na Moravě. V průběhu dějin proslavila region řada významných osobností, jako byli „otec národa“ František Palacký, malíř Zdeněk Burian, polárník Eduard Orel, zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud, zakladatel světoznámé továrny na klobouky Johan Hückel, sochař Albín Polášek, cestovatel Jiří Hanzelka, olympijský vítěz a světový rekordman Emil Zátopek, olympijský vítěz a světový rekordmana Jiří Raška či zakladatel automobilky Tatra Ignác Šustala.

MAS Lašsko, jako začínající organizace, se již částečně podílela na  mezinárodním projektu WAREMA zaměřeném na zkvalitnění řízení hospodaření s vodními zdroji, přípravě mezinárodního setkání MAS LeaderFEST 2011 ve Štramberku či pracích spojených s přípravou Geoparku Podbeskydí. Nově vzniklé organizaci se také úspěšně podařilo získat dotaci pro projekt „Lašský rozjezd“ v rámci Programu rozvoje venkova ve výši 498,6 tis. Kč. Vlastní projekty MAS Lašsko budou realizovány v novém programovacím období, které zajistí částečné financování projektů. Jednotliví členové nicméně působí na poli regionálního rozvoje a ochrany kulturního a přírodního dědictví již mnoho let. Za všechny je možné jmenovat například dlouhodobý projekt Revitalizace areálu Horečky řešený v součinnosti městem Frenštát p. R. a obcí Trojanovice, Naučná stezka Tichá realizovaná občanským sdružením Tichánek, obnova Lesoparku Skalky realizovaná městem Nový Jičín, znovuvysazení jasoně červenookého realizované ZO ČSOP APOLLO Štramberk, rekonstrukce rodného domu S. Freuda a vybudování expozice realizované městem Příbor, vybudování on-line informačního systému Geoparku Podbeskydí realizované Občanským sdružením Hájenka, cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice realizovaná v součinnosti městem Nový Jičín, obcí Hodslavice, obcí Hostašovice, obcí Mořkov a obcí Životice u Nového Jičína či převzetí administrace jedné z nejstarších regionálních značek „Beskydy originální produkt“ Občanským sdružením Hájenka.

 

IROP

 

Harmonogram výzev IROP pro rok 2021 (schváleno Radou MAS k 29.1.2021)

 

Interní postupy MAS Lašsko, z.s. verze 1.1 (dokument schválený Radou MAS dne 22.10.2018)

Interní postupy MAS Lašsko, z.s. verze 1.0 (dokument schválený Radou MAS dne 16.10.2017)

           Příloha č. 1 Etický kodex

           Příloha č. 2 Text výzvy (vzor)

 

Výběr projektů k financování z výzev 16-20 IROP (z jednání Rady MAS dne 13.10.2020):

16.výzva MAS Lašsko, z.s.-IROP-Sociální služby

17.výzva MAS Lašsko, z.s.-IROP-Komunitní centra

18.výzva MAS Lašsko, z.s.-IROP-Sociální podnikání

19.výzva MAS Lašsko, z.s.-IROP-Stanice IZS

20.výzva MAS Lašsko, z.s.-IROP-Doprava

 

Uzavřené výzvy IROP MAS Lašsko, z.s.:

(kliknutím na výzvu se zobrazí veškeré informace k výzvě)

Výzva č.20 - Doprava

Výzva č.19 - Stanice Integrovaného záchranného systému

Výzva č.18 - Sociální podnikání

Výzva č.17 - Sociální infrastruktura - Komunitní centra

Výzva č.16 - Sociální infrastruktura - Sociální služby

Výzva č.15 - Bezpečnost dopravy

Výzva č.14 - Integrovaný záchranný systém - aktivita Technika

Výzva č.13 - Sociální podnikání

Výzva č.12 - Sociální bydlení

Výzva č.11 - Sociální infrastruktura - Rozvoj Sociálních služeb a Komunitních center

Výzva č.10 - Předškolní vzdělávání

Výzva č.9 - Cyklodoprava

Výzva č.8 - Bezpečnost dopravy

Výzva č.7 - Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Výzva č.6 - Sociální podnikání

Výzva č.5 - Sociální bydlení

Výzva č.4 - Rozvoj sociálních služeb a komunitních center

Výzva č.3 - Integrovaný záchranný systém

Výzva č.2 - Cyklodoprava

Výzva č.1 - Bezpečnost dopravy

____________________________________________________________________________________

V případě dotazů ohledně výzev a příjmu žádostí se obraťte na projektového manažera IROP, Bc.Marii Jalůvkovou:

e-mail: iropmaslassko(zavináč)gmail.com

tel.:     603 810 102

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otázky a odpovědi týkající se výzev MAS (aktualizace 23.11.2017)

Otázky a odpovědi (seminář ŘO IROP, 24. 7. 2017)

________________________________________________________________________

Uzavřené výzvy:

20.výzva - Doprava

 

Vybrané projekty - 20.výzva MAS Lašsko, z.s.-IROP-Doprava 

Změna výzvy č.20 - Doprava (k 29.7.2020)

Text výzvy č.20 - Doprava

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č.3 - Osnova studie proveditelnosti - Bezpečnost dopravy

Příloha č.4 - Osnova studie proveditelnosti - Cyklodoprava

 

Pozvánka na seminář

prezentace ze semináře

Kontrolní list hodnocení MAS

 

Pro výzvu č. 20 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 69. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel. Specifická pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 15.10.2019)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (k 8.10.2019)

____________________________________________________________________________________

 

 

 

19.výzva - Stanice Integrovaného záchranného systému

 

Vybrané projekty - 19.výzva MAS Lašsko, z.s.-IROP-Stanice IZS

Text výzvy č.19 - Stanice IZS

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č.3 - Osnova studie proveditelnosti

 

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

Kontrolní list hodnocení MAS

 

Pro výzvu č. 19 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 69. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel. Specifická pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 15.10.2019)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (k 17.12.2019)

____________________________________________________________________________________

 

 

18.výzva - Sociální podnikání

 

Vybrané projekty18.výzva MAS Lašsko, z.s.-IROP-Sociální podnikání

Text výzvy č.18 - Sociální podnikání

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č.3 - Osnova Podnikatelského plánu

Příloha č.4 - Souhlasné stanovisko obce se záměrem sociálního podnikání

Příloha č.5 - Seznam kontaktních osob pro vyjádření obce k záměru sociálního podnikání

 

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

Kontrolní list hodnocení MAS

 

Pro výzvu č. 18 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 65. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel. Specifická pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 15.10.2019)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (k 27.9.2018)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (k 11.12.2020)

____________________________________________________________________________________

 

 

 

Výzva č.17 - Sociální infrastruktura - komunitní centra

 

Vybrané projekty -  17.výzva MAS Lašsko, z.s.-IROP-Komunitní centra

Text výzvy č.17 - Sociální infrastruktura - Komunitní centra

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č.3 - Osnova studie proveditelnosti

 

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

Kontrolní list hodnocení MAS

 

Pro výzvu č. 17 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 62. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel. Specifická pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 15.10.2019)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (k 4.5.2020)

____________________________________________________________________________________

 

 

Výzva č.16 - Sociální infrastruktura - Sociální služby

 

Vybrané projekty - 16.výzva MAS Lašsko, z.s.-IROP-Sociální služby 

Text výzvy č.16 - Sociální infrastruktura - Sociální služby

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č.3 - Osnova studie proveditelnosti

 

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

Kontrolní list hodnocení MAS

 

Pro výzvu č. 16 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 62. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel. Specifická pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 15.10.2019)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (k 4.5.2020)

____________________________________________________________________________________

  

Výzva č.15 - Bezpečnost dopravy 

(6.11.2019-31.12.2019)

 

Projekty vybrané Radou MAS dne 5.2.2020 výzva č.15 Bezpečnost dopravy

 

Text výzvy č.15 - Bezpečnost dopravy

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 - Interní postupy MAS Lašsko, z.s. verze 1.1

Příloha č.4 - Osnova studie proveditelnosti

Pozvánka na seminář

Kontrolní list hodnocení

 

Pro výzvu č. 15 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 53. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel. Specifická pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 15.10.2019)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (k 8.10.2019)

________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Výzva č.14 - Integrovaný záchranný systém - aktivita Technika

(6.11.2019-31.12.2019)

 

Projekty vybrané Radou MAS 5.2.2020 - výzva č.14 MAS Lašsko, z.s.-IROP-IZS

 

Text výzvy č.14 - Integrovaný záchranný systém

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 - Interní postupy MAS Lašsko, z.s. verze 1.1

Příloha č.4 - Osnova studie proveditelnosti

Pozvánka na seminář

Kontrolní list hodnocení

 

Pro výzvu č. 14 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 69. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel. Specifická pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 15.10.2019)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (k 2.11.2018)

____________________________________________________________________________________

 

 

 

Výzva č.13 - Sociální podníkání 

(5.2.2019-30.4.2019) 

 

Projekty vybrané Radou MAS dne 1.11.2019výzva č.13 - Sociální podnikání (přehodnocení)

 

Text výzvy č.13 - Sociální podnikání

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č.3 - Osnova podnikatelského plánu

Příloha č.4 - Vzor soulasného stanoviska obce se záměrem sociálního podnikání

Příloha č.5 - Seznam kontaktních osob pro vyjádření obce k záměru soc. podnikání

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

Kontrolní listy k hodnocení FNaP a VH

Pro výzvu č. 13 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 65. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel. Specifická pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 6.3.2019)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 15.10.2019)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (k 27.9.2018)

____________________________________________________________________________________

 

 

 

Výzva č.12 - Sociální bydlení 

(5.2.2019-30.4.2019)

 

V této výzvě nebyla podána žádná žádost o podporu.

 

Text výzvy č.12 - Sociální bydlení

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č.3 - Osnova studie proveditelnosti

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

Kontrolní listy k hodnocení FNaP a VH

Pro výzvu č. 12 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 80. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel. Specifická pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 15.10.2019)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (k 29.6.2018)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (k 4.5.2020)

____________________________________________________________________________________

 

 

 

Výzva č.11 - Sociální infrastruktura - Sociální služby a komunitní centra

(5.2.2019-30.4.2019)

 

Projekty vybrané Radou MAS dne 15.7.2019 - výzva č.11 - Sociální infrastruktura

 

Text výzvy č.11 - Rozvoj sociálních služeb a komunitních center

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č.3 - Osnova studie proveditelnosti - Rozvoj sociálních služeb

Příloha č.4 - Osnova studie proveditelnosti - Rozvoj komunitních center

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře - Sociální služby

Prezentace ze semináře - Komunitní centra

Kontrolní listy k hodnocení FNaP a VH

Pro výzvu č. 11 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 62. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel. Specifická pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 6.3.2019)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 15.10.2019)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (k 29.6.2018)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (k 4.5.2020)

____________________________________________________________________________________

 

 

Výzva č.10 - Předškolní vzdělávání

(5.2.2019-26.5.2019)

 

Projekty vybrané Radou MAS dne 1.11.2019 - výzva č.10. - Předškolní vzdělávání (přehodnocení)

 

Text výzvy č.10 - Předškolní vzdělávání

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č.3 - Osnova studie proveditelnosti

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

Kontrolní listy k hodnocení FNaP a VH

 

Pro výzvu č. 10 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 68. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel. Specifická pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 6.3.2019)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 15.10.2019)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (k 3.5.2018)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (k 2.10.2019)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (k 17.9.2020)

  

__________________________________________________________________________________

 

 

 

Výzva č. 9 Cyklodoprava 

(výzva otevřena od 7.11.2018 do 1.2.2019)

 

Projekty vybrané Radou MAS dne 21.5.2019 - výzva č.9 - Cyklodoprava

 

Text výzvy č. 9 - Cyklodoprava

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 Interní postupy MAS Lašsko, z. s.

Příloha č. 4 Osnova studie poveditelnosti

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře - Cyklodoprava

Kontrolní listy k hodnocení FNaP a VH

Pro výzvu č. 9 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č.53. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel.Pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (15.5.2018)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 15.10.2019)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (29.6.2018)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (8.10.2019)

____________________________________________________________________________________ 

 

Výzva č.8 -  Bezpečnost dopravy

(7.11.2019 - 1.2.2019)

 

Projekty vybrané Radou MAS dne 21.5.2019 - výzva č.8 - Bezpečnost dopravy

 

Text výzvy č. 8 - Bezpečnost dopravy

Změna výzvy č.8 - Bezpečnost dopravy

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 Interní postupy MAS Lašsko, z. s.

Příloha č. 4 - Osnova studie proveditelnosti

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře - Bezpečnost dopravy

Kontrolní listy k hodnocení FNaP a VH

Pro výzvu č. 8 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č.53. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel.Pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

 

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (15.5.2018)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 15.10.2019)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (29.6.2018)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (8.10.2019)

____________________________________________________________________________________

 

 

Výzva č. 7 Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

(27.12.2017-15.4.2018)

Projekty vybrané Radou MAS dne16.7.2018 - Výzva č.7 - Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (opravná Rada)

 

Text výzvy č. 7 - Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 Osnova studie proveditelnosti

Příloha č. 4 Smlouva o spolupráci

 

Pozvánka na seminář

PREZENTACE - ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (13.2.2018, Tichá)

Kontrolní listy (dokument ve formátu .xlsx)

 

Pro výzvu č. 7 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 68. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel.Pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 15.10.2019)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (27. 3. 2017)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (k 2.10.2019)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (k 17.9.2020)

____________________________________________________________________________________

 

 

Výzva č. 6 Sociální podnikání 

(27.12.2017-15.4.2018)

 

Projekty vybrané Radou MAS dne 22.6.2018 - Výzva č.6 - Sociální podnikání

 

Text výzvy č. 6 - Sociální podnikání

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 Podnikatelský plán

 

Pozvánka na seminář

PREZENTACE - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ (15.2.2018, Rybí)

Kontrolní listy (dokument ve formátu .xlsx)

 

Pro výzvu č. 6 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 65. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel.Pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 15.10.2019)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (27.9.2018)

____________________________________________________________________________________

 

 

Výzva č. 5 - Sociální bydlení 

(27.12.2017-15.4.2018)

 

Projekty vybrané Radou MAS dne 22.6.2018 - Výzva č.5 - Sociální bydlení

 

Změna výzvy č.5 - Sociální bydlení - k 29.6.2018

Text výzvy č. 5 - Sociální bydlení

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 Osnova studie proveditelnosti

 

Pozvánka na seminář

PREZENTACE - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ (13.2.2018, Tichá)

Kontrolní listy (dokument ve formátu .xlsx)

 

Pro výzvu č. 5 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 62. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel.Pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 15.10.2019)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (21. 9. 2017)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (29.6.2018)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (k 4.5.2020)

____________________________________________________________________________________

 

 

 

Výzva č. 4 - Rozvoj sociálních služeb a komunitních center

(27.12.2017-15.4.2018)

 

Projekty vybrané Radou MAS dne 22.6.2018 - Výzva č.4 - Rozvoj sociálních služeb a komunitních center

 

 

Text výzvy č. 4 - Rozvoj sociálních služeb a komunitních center

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 Osnova studie proveditelnosti - Rozvoj sociálních služeb

Příloha č. 4 Osnova studie proveditelnosti - Rozvoj komunitních center

 

Pozvánka na seminář

PREZENTACE - SOCIÁLNÍ SLUŽBY (15.2.2018, Rybí)

PREZENTACE - KOMUNITNÍ CENTRA (15.2.2018, Rybí)

Kontrolní listy (dokument ve formátu .xlsx)

 

Pro výzvu č. 4 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 62. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel. Pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 15.10.2019)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (29.6.2018)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (k 4.5.2020)

____________________________________________________________________________________

 

 

 

Výzva č. 3 - Integrovaný záchranný systém 

(30.10.2017 - 12.1.2018)

 

Projekty vybrané Radou MAS dne 26.4.2018 - 3. výzva - Integrovaný záchranný systém

 

 

Text výzvy č. 3 - Integrovaný záchranný systém

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 Interní postupy MAS Lašsko, z. s.

Příloha č. 4 Osnova studie poveditelnosti - Technika IZS

Příloha č. 5 Osnova studie poveditelnosti - Stanice IZS

 

kontrolní listy (dokument ve formátu .xlsx)

 

Pro výzvu č. 3 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 69. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel.Pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 15.10.2019)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (verze 1.2., platnost od 2.11.2018)

 

pozvánka na seminář

PREZENTACE - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM (20.11.2017, Frenštát pod Radhoštěm)

____________________________________________________________________________________

 

 

Výzva č.2 - Cyklodoprava 

(30.10.2017 - 12.1.2018)

 

Projekty vybrané Radou MAS dne 26.4.2018 - 2. výzva - Cyklodoprava

 

 

Změna výzvy č.2 - Cyklodoprava - k 4.5.2018

Text výzvy č. 2 - Cyklodoprava

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 Interní postupy MAS Lašsko, z. s.

Příloha č. 4 Osnova studie poveditelnosti

 

kontrolní listy (dokument ve formátu .xlsx)

 

Pro výzvu č. 2 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č.53. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel.Pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 15.10.2019)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (8.10.2019)

 

pozvánka na seminář

PREZENTACE - CYKLODOPRAVA (20.11.2017, Frenštát pod Radhoštěm)

____________________________________________________________________________________

 

 

Výzva č.1 - Bezpečnost dopravy

(30.10.2017 - 12.1.2018)

 

Projekty vybrané Radou MAS dne 12.4.2018 - 1. výzva - Bezpečnost dopravy

 

Text výzvy č. 1 - Bezpečnost dopravy

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 Interní postupy MAS Lašsko, z. s.

Příloha č. 4 Osnova studie poveditelnosti

kontrolní listy (dokument ve formátu .xlsx)

pozvánka na seminář

PREZENTACE - BEZPEČNOST DOPRAVY (20.11.2017, Frenštát pod Radhoštěm)

 

Pro výzvu č. 1 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č.53. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel.Pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 15.10.2019)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (8.10.2019)