NÁSTĚNKA

.

MAPA PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ

-------------------------------------

Zápisy z jednání povinných orgánů MAS jsou zveřejňovány v sekci DOKUMENTY  -> KE STAŽENÍ

-------------------------------------

SCLLD 2014 - 2020

-------------------------------------

Animace škol a školských zařízení

-------------------------------------

MAS Lašsko na fb

PARTNEŘI

 

  Logo IROP a MMR

   CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002165

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Lašsko, z. s.

 

O nás

Co je místní akční skupina?

Místní akční skupina (MAS) je nezisková organizace místního partnerství zastupující veřejný i soukromý sektor (občany, neziskové organizace, podnikatele, subjekty veřejné správy, obce, svazky obcí apod.), která působí na vymezeném území, pro něž navrhuje a provádí Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).

Místní akční skupina spolupracuje na rozvoji svého venkovského regionu s pomocí finanční podpory EU a národních programů. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků. 

Území MAS netvoří izolované územní celky, ale je celistvé. Počet obyvatel v území je v rozmezí 10 tis. až 100 tis. obyvatel a nezahrnuje města s více než 25 tis. obyvateli.

Důležitou podmínkou fungování MAS je struktura organizace, kdy na rozhodovací úrovni nesmí veřejná správa ani žádná z jednotlivých zájmových skupin představovat více než 49 % hlasovacích práv. 

Co je Komunitně vedený místní rozvoj?

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), označován také jako LEADER (místní rozvoj), může být podporován ze strukturálních a investičních fondů EU (ESI) a z evropského zemědělského fondu rozvoje venkova (EZFRV). Je veden místními akčními skupinami, které vytvoří s pomocí místní komunity (princip zdola-nahoru) integrovanou strategii místního rozvoje zaměřenou na dotyčnou oblast s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech. MAS, využívající principu LEADER, nejsou protikladem k místní samosprávě, ale vhodně ji doplňují v úsilí o obnovu a rozvoj venkova a přispívají k rozvoji zemědělství a péči o přírodu a krajinu.

MAS Lašsko

MAS Lašsko vznikla v roce 2006, ale z finančních a kapacitních důvodů začala intenzivněji pracovat až v roce 2012. V roce 2013 získala MAS finanční podporu z Programu rozvoje venkova, opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění. Finanční prostředky byly využity na přípravu podkladů pro zpracování Integrované strategie území, provedení analýzy současného stavu území, propagaci místního partnerství v území. V současné době pokračujeme v přípravě dalších částí strategie pro nové programovací období EU 2014 - 2020 s podporou "Projektu na podpůrně aktivity pro vznik Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro území MAS v rámci ČR".  

Území MAS Lašsko zahrnuje 16 obcí: Bordovice, Frenštát pod Radhoštěm, Hodslavice, Hostašovice, Kopřivnice, Lichnov, Mořkov, Nový Jičín, Příbor, Rybí, Štramberk, Tichá, Trojanovice, Veřovice, Závišice, Ženklava, v nichž žije více než 86 tis. obyvatel. I přes to, že na území MAS leží pět měst, jedná se o oblast s převážně venkovským charakterem v členité centrální části Podbeskydské pahorkatiny.

Velmi pestré území jak po stránce přírodních podmínek, tak po stránce historické i kulturní, bylo vždy příležitostí pro rozvoj tvůrčích, pracovitých a cílevědomých lidí, kteří dokázali využít potenciálu území. Prokazatelně nejdéle osídlenou oblast v Moravskoslezském kraji člověk využívá již 40 000 let. Od středního paleolitu, kdy jeskyni Šipku a přilehlé území osídlovali neandrtálci, prošla tímto regionem v podstatě každá lidská kultura. Hora Kotouč u Štramberka byla v mladší době bronzové dokonce jedním z nejvýznamnějších mocenských center na Moravě. V průběhu dějin proslavila region řada významných osobností, jako byli „otec národa“ František Palacký, malíř Zdeněk Burian, polárník Eduard Orel, zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud, zakladatel světoznámé továrny na klobouky Johan Hückel, sochař Albín Polášek, cestovatel Jiří Hanzelka, olympijský vítěz a světový rekordman Emil Zátopek, olympijský vítěz a světový rekordmana Jiří Raška či zakladatel automobilky Tatra Ignác Šustala.

MAS Lašsko, jako začínající organizace, se již částečně podílela na  mezinárodním projektu WAREMA zaměřeném na zkvalitnění řízení hospodaření s vodními zdroji, přípravě mezinárodního setkání MAS LeaderFEST 2011 ve Štramberku či pracích spojených s přípravou Geoparku Podbeskydí. Nově vzniklé organizaci se také úspěšně podařilo získat dotaci pro projekt „Lašský rozjezd“ v rámci Programu rozvoje venkova ve výši 498,6 tis. Kč. Vlastní projekty MAS Lašsko budou realizovány v novém programovacím období, které zajistí částečné financování projektů. Jednotliví členové nicméně působí na poli regionálního rozvoje a ochrany kulturního a přírodního dědictví již mnoho let. Za všechny je možné jmenovat například dlouhodobý projekt Revitalizace areálu Horečky řešený v součinnosti městem Frenštát p. R. a obcí Trojanovice, Naučná stezka Tichá realizovaná občanským sdružením Tichánek, obnova Lesoparku Skalky realizovaná městem Nový Jičín, znovuvysazení jasoně červenookého realizované ZO ČSOP APOLLO Štramberk, rekonstrukce rodného domu S. Freuda a vybudování expozice realizované městem Příbor, vybudování on-line informačního systému Geoparku Podbeskydí realizované Občanským sdružením Hájenka, cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice realizovaná v součinnosti městem Nový Jičín, obcí Hodslavice, obcí Hostašovice, obcí Mořkov a obcí Životice u Nového Jičína či převzetí administrace jedné z nejstarších regionálních značek „Beskydy originální produkt“ Občanským sdružením Hájenka.

 

IROP

 !!! Aktualizace Obecných pravidel pro žadatele a příjemce k 15.10.2019!!!

 

Harmonogram výzev IROP na období říjen 2019 až květen 2020 (schváleno Radou MAS dne 20.8.2019)

 

Interní postupy MAS Lašsko, z.s. verze 1.1 (dokument schválený Radou MAS dne 22.10.2018)

Interní postupy MAS Lašsko, z.s. verze 1.0 (dokument schválený Radou MAS dne 16.10.2017)

           Příloha č. 1 Etický kodex

           Příloha č. 2 Text výzvy (vzor)

 

Otevřené výzvy

 

Technika IZS, Bezpečnost dopravy

 

Datum vyhlášení výzvy: 6.11.2019

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 6.11.2019, 00:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.12.2019, 12:00 hodin

 

Výzva č.14 - Integrovaný záchranný systém - aktivita Technika

Text výzvy č.14 - Integrovaný záchranný systém

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 - Interní postupy MAS Lašsko, z.s. verze 1.1

Příloha č.4 - Osnova studie proveditelnosti

Pozvánka na seminář

 

Pro výzvu č. 14 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 69. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel. Specifická pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 15.10.2019)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (k 2.11.2018)

 

Výzva č.15 - Bezpečnost dopravy

Text výzvy č.15 - Bezpečnost dopravy

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 - Interní postupy MAS Lašsko, z.s. verze 1.1

Příloha č.4 - Osnova studie proveditelnosti

Pozvánka na seminář

 

Pro výzvu č. 15 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 53. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel. Specifická pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 15.10.2019)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (k 8.10.2019)

 

Výběr projektů Radou MAS určených k realizaci/financování:

Přehodnocení výzva č.10 - Předškolní vzdělávání (23.10.2019)

Přehodnocení výzva č.13 - Sociální podnikání (23.10.2019)

Seznam projektů výzva č.10. - Předškolní vzdělávání (přehodnocení 1.11.2019)

Seznam projektů výzva č.11 - Sociální infrastruktura (15.7.2019)

Seznam projektů výzva č.13 - Sociální podnikání (přehodnocení 1.11.2019)

Seznam projektů výzva č.8 - Bezpečnost dopravy (21.5.2019)

Seznam projektů výzva č.9 - Cyklodoprava (21.5.2019)

 

Otázky a odpovědi týkající se výzev MAS (aktualizace 23.11.2017)

Otázky a odpovědi (seminář ŘO IROP, 24. 7. 2017)

________________________________________________________________________

 

Uzavřené výzvy:

 

Předškolní vzdělávání

Datum vyhlášení výzvy: 5.2.2019

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 5.2.2019, 00:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 26.5.2019, 23:59 hodin

 

Výzva č.10 - Předškolní vzdělávání 

Text výzvy č.10 - Předškolní vzdělávání

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č.3 - Osnova studie proveditelnosti

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

Kontrolní listy k hodnocení FNaP a VH

 

Pro výzvu č. 10 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 68. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel. Specifická pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 6.3.2019)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 15.10.2019)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (k 3.5.2018)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (k 2.10.2019)

  

 Rozvoj sociálních služeb a komutních center, Sociální bydlení, Sociální podnikání

 

Datum vyhlášení výzev: 5.2.2019

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 5.2.2019, 00:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30.4.2019, 23:59 hodin 

 

Výzva č.11 - Sociální infrastruktura - Sociální služby a komunitní centra

Text výzvy č.11 - Rozvoj sociálních služeb a komunitních center

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č.3 - Osnova studie proveditelnosti - Rozvoj sociálních služeb

Příloha č.4 - Osnova studie proveditelnosti - Rozvoj komunitních center

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře - Sociální služby

Prezentace ze semináře - Komunitní centra

Kontrolní listy k hodnocení FNaP a VH

Pro výzvu č. 11 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 62. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel. Specifická pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 6.3.2019)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 15.10.2019)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (k 29.6.2018)

 

Výzva č.12 - Sociální bydlení

Text výzvy č.12 - Sociální bydlení

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č.3 - Osnova studie proveditelnosti

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

Kontrolní listy k hodnocení FNaP a VH

Pro výzvu č. 12 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 80. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel. Specifická pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 15.10.2019)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (k 29.6.2018)

 

Výzva č.13 - Sociální podníkání

Text výzvy č.13 - Sociální podnikání

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č.3 - Osnova podnikatelského plánu

Příloha č.4 - Vzor soulasného stanoviska obce se záměrem sociálního podnikání

Příloha č.5 - Seznam kontaktních osob pro vyjádření obce k záměru soc. podnikání

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

Kontrolní listy k hodnocení FNaP a VH

Pro výzvu č. 13 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 65. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel. Specifická pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 6.3.2019)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 15.10.2019)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (k 27.9.2018)

 

Bezpečnost dopravy, Cyklodoprava

 

 

Výběr projektů určených k realizaci/financování:

Seznam projektů výzva č.8 - Bezpečnost dopravy

Seznam projektů výzva č.9 - Cyklodoprava

 

Datum vyhlášení výzev: 7.11.2018

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 7.11.2018, 12:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 1.2.2019, 23:59 hodin

 

Výzva č.8 BEZPEČNOST DOPRAVY

Text výzvy č. 8 - Bezpečnost dopravy

Změna výzvy č.8 - Bezpečnost dopravy

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 Interní postupy MAS Lašsko, z. s.

Příloha č. 4 - Osnova studie proveditelnosti

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře - Bezpečnost dopravy

Kontrolní listy k hodnocení FNaP a VH

Pro výzvu č. 8 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č.53. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel.Pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

 

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (15.5.2018)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 15.10.2019)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (29.6.2018)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (8.10.2019)

 

Výzva č. 9 CYKLODOPRAVA (výzva otevřena od 7.11.2018 do 1.2.2019)

Text výzvy č. 9 - Cyklodoprava

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 Interní postupy MAS Lašsko, z. s.

Příloha č. 4 Osnova studie poveditelnosti

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře - Cyklodoprava

Kontrolní listy k hodnocení FNaP a VH

Pro výzvu č. 9 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č.53. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel.Pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (15.5.2018)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 15.10.2019)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (29.6.2018)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (8.10.2019)

 

Výzvy č. 4-7 - ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A KOMUNTINÍCH CENTER, SOCIÁLNÍ BYDLENÍ, SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ, ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

Datum vyhlášení výzev:                           27. 12. 2017

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 27. 12. 2017, 12:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 15. 04. 2018, 23:59 hodin

 

Projekty vybrané Radou MAS Lašsko k realizaci/financování (výzvy IROP č.4-7):

Zápis z Rady MAS 16.7.2018

Zápis z Rady MAS 22.6.2018

Výzva č.4 - Rozvoj sociálních služeb a komunitních center

Výzva č.5 - Sociální bydlení

Výzva č.6 - Sociální podnikání

Výzva č.7 - Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (opravná Rada ze dne 16.7.2018)

 

Zápisy z jednání výběrové komise (výzvy IROP č.4-7):

Zápis z jednání výběrové komise, Prezenční listina

Výzva č.4 - Rozvoj sociálních služeb a komunitních center

Výzva č.5 - Sociální bydlení

Výzva č.6 - Sociální podnikání

Výzva č.7 - Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (opravná výběrová komise ze dne 9.7.2018)

 

Seznam žádostí o dotaci přijatých v rámci výzev IROP č.4-7

 

Výzva č. 4 Rozvoj sociálních služeb a komunitních center

Text výzvy č. 4 - Rozvoj sociálních služeb a komunitních center

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 Osnova studie proveditelnosti - Rozvoj sociálních služeb

Příloha č. 4 Osnova studie proveditelnosti - Rozvoj komunitních center

 

Pozvánka na seminář

PREZENTACE - SOCIÁLNÍ SLUŽBY (15.2.2018, Rybí)

PREZENTACE - KOMUNITNÍ CENTRA (15.2.2018, Rybí)

Kontrolní listy (dokument ve formátu .xlsx)

 

Pro výzvu č. 4 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 62. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel. Pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 15.10.2019)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (29.6.2018)

 

Výzva č. 5 Sociální bydlení

Změna výzvy č.5 - Sociální bydlení - k 29.6.2018

Text výzvy č. 5 - Sociální bydlení

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 Osnova studie proveditelnosti

 

Pozvánka na seminář

PREZENTACE - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ (13.2.2018, Tichá)

Kontrolní listy (dokument ve formátu .xlsx)

 

Pro výzvu č. 5 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 62. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel.Pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 15.10.2019)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (21. 9. 2017)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (29.6.2018)

 

Výzva č. 6 Sociální podnikání

Text výzvy č. 6 - Sociální podnikání

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 Podnikatelský plán

 

Pozvánka na seminář

PREZENTACE - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ (15.2.2018, Rybí)

Kontrolní listy (dokument ve formátu .xlsx)

 

Pro výzvu č. 6 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 65. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel.Pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 15.10.2019)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (27.9.2018)

 

Výzva č. 7 Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Text výzvy č. 7 - Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 Osnova studie proveditelnosti

Příloha č. 4 Smlouva o spolupráci

 

Pozvánka na seminář

PREZENTACE - ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (13.2.2018, Tichá)

Kontrolní listy (dokument ve formátu .xlsx)

 

Pro výzvu č. 7 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 68. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel.Pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 15.10.2019)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (27. 3. 2017)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (k 2.10.2019)

 

Výzvy č. 1-3 - Bezpečnost dopravy, Cyklodoprava, Integrovaný záchranný systém

 

Datum vyhlášení výzev: 30. 10. 2017

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 2. 11. 2017, 12:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 12. 1. 2018, 12:00 hodin

 

Projekty vybrané Radou MAS Lašsko k realizaci/financování :

Zápis ze zasedání Rady 12.4.2018 (výběr projektů z výzvy č.1)

Zápis ze zasedání Rady 26.4.2018 (výběr projektů z výzev č.2 a 3)

1. výzva - Bezpečnost dopravy

2. výzva - Cyklodoprava

3. výzva - Integrovaný záchranný systém

Pořadí projektů podanných ve výzvách IROP MAS Lašsko č.1-3 včetně hodnocení ke stažení zde.

Zápisy z jednání výběrové komise (výzvy IROP č.1-3):

Zápis z jednání výběrové komise, Prezenční listina (22.3.2018)

výzva č.1 - Bezpečnost dopravy

výzva č.2 - Cyklodoprava

výzva č.3 - Integrovaný záchranný systém

Seznam žádostí o dotaci přijatých v rámci výzev IROP č.1-3, (16.1.2018)

 

Výzva č. 1 BEZPEČNOST DOPRAVY

 

Projekty vybrané Radou MAS Lašsko k realizaci/financování - 1. výzva - Bezpečnost dopravy

Pořadí projektů podanných ve výzvách IROP MAS Lašsko č.1-3 včetně hodnocení ke stažení zde.

Zápisy z jednání výběrové komise:

výzva č.1 - Bezpečnost dopravy

 

Text výzvy č. 1 - Bezpečnost dopravy

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 Interní postupy MAS Lašsko, z. s.

Příloha č. 4 Osnova studie poveditelnosti

 

kontrolní listy (dokument ve formátu .xlsx)

 

Pro výzvu č. 1 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č.53. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel.Pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 15.10.2019)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (8.10.2019)

 

pozvánka na seminář

PREZENTACE - BEZPEČNOST DOPRAVY (20.11.2017, Frenštát pod Radhoštěm)

 

Výzva č. 2 CYKLODOPRAVA

Změna výzvy č.2 - Cyklodoprava - k 4.5.2018

Text výzvy č. 2 - Cyklodoprava

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 Interní postupy MAS Lašsko, z. s.

Příloha č. 4 Osnova studie poveditelnosti

 

kontrolní listy (dokument ve formátu .xlsx)

 

Pro výzvu č. 2 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č.53. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel.Pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 15.10.2019)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (8.10.2019)

 

pozvánka na seminář

PREZENTACE - CYKLODOPRAVA (20.11.2017, Frenštát pod Radhoštěm)

 

Výzva č. 3 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Text výzvy č. 3 - Integrovaný záchranný systém

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 Interní postupy MAS Lašsko, z. s.

Příloha č. 4 Osnova studie poveditelnosti - Technika IZS

Příloha č. 5 Osnova studie poveditelnosti - Stanice IZS

 

kontrolní listy (dokument ve formátu .xlsx)

 

Pro výzvu č. 3 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 69. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel.Pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 15.10.2019)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (verze 1.2., platnost od 2.11.2018)

 

pozvánka na seminář

PREZENTACE - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM (20.11.2017, Frenštát pod Radhoštěm)

 

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně výzvy a příjmu žádostí se obraťte na projektového manažera IROP, Bc.Marii Jalůvkovou:

e-mail: iropmaslassko(zavináč)gmail.com

tel.:     603 810 102