NÁSTĚNKA

.

MAPA PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ

-------------------------------------

Zápisy z jednání povinných orgánů MAS jsou zveřejňovány v sekci DOKUMENTY  -> KE STAŽENÍ

-------------------------------------

SCLLD 2014 - 2020

-------------------------------------

Animace škol a školských zařízení

-------------------------------------

MAS Lašsko na fb

PARTNEŘI

 

  Logo IROP a MMR

   CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002165

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Lašsko, z. s.

 


 

  

Příprava strategie CLLD 2021 - 2027 je spolufinancována Moravskoslezským krajem

O nás

Co je místní akční skupina?

Místní akční skupina (MAS) je nezisková organizace místního partnerství zastupující veřejný i soukromý sektor (občany, neziskové organizace, podnikatele, subjekty veřejné správy, obce, svazky obcí apod.), která působí na vymezeném území, pro něž navrhuje a provádí Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).

Místní akční skupina spolupracuje na rozvoji svého venkovského regionu s pomocí finanční podpory EU a národních programů. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků. 

Území MAS netvoří izolované územní celky, ale je celistvé. Počet obyvatel v území je v rozmezí 10 tis. až 100 tis. obyvatel a nezahrnuje města s více než 25 tis. obyvateli.

Důležitou podmínkou fungování MAS je struktura organizace, kdy na rozhodovací úrovni nesmí veřejná správa ani žádná z jednotlivých zájmových skupin představovat více než 49 % hlasovacích práv. 

Co je Komunitně vedený místní rozvoj?

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), označován také jako LEADER (místní rozvoj), může být podporován ze strukturálních a investičních fondů EU (ESI) a z evropského zemědělského fondu rozvoje venkova (EZFRV). Je veden místními akčními skupinami, které vytvoří s pomocí místní komunity (princip zdola-nahoru) integrovanou strategii místního rozvoje zaměřenou na dotyčnou oblast s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech. MAS, využívající principu LEADER, nejsou protikladem k místní samosprávě, ale vhodně ji doplňují v úsilí o obnovu a rozvoj venkova a přispívají k rozvoji zemědělství a péči o přírodu a krajinu.

MAS Lašsko

MAS Lašsko vznikla v roce 2006, ale z finančních a kapacitních důvodů začala intenzivněji pracovat až v roce 2012. V roce 2013 získala MAS finanční podporu z Programu rozvoje venkova, opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění. Finanční prostředky byly využity na přípravu podkladů pro zpracování Integrované strategie území, provedení analýzy současného stavu území, propagaci místního partnerství v území. V současné době pokračujeme v přípravě dalších částí strategie pro nové programovací období EU 2014 - 2020 s podporou "Projektu na podpůrně aktivity pro vznik Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro území MAS v rámci ČR".  

Území MAS Lašsko zahrnuje 16 obcí: Bordovice, Frenštát pod Radhoštěm, Hodslavice, Hostašovice, Kopřivnice, Lichnov, Mořkov, Nový Jičín, Příbor, Rybí, Štramberk, Tichá, Trojanovice, Veřovice, Závišice, Ženklava, v nichž žije více než 86 tis. obyvatel. I přes to, že na území MAS leží pět měst, jedná se o oblast s převážně venkovským charakterem v členité centrální části Podbeskydské pahorkatiny.

Velmi pestré území jak po stránce přírodních podmínek, tak po stránce historické i kulturní, bylo vždy příležitostí pro rozvoj tvůrčích, pracovitých a cílevědomých lidí, kteří dokázali využít potenciálu území. Prokazatelně nejdéle osídlenou oblast v Moravskoslezském kraji člověk využívá již 40 000 let. Od středního paleolitu, kdy jeskyni Šipku a přilehlé území osídlovali neandrtálci, prošla tímto regionem v podstatě každá lidská kultura. Hora Kotouč u Štramberka byla v mladší době bronzové dokonce jedním z nejvýznamnějších mocenských center na Moravě. V průběhu dějin proslavila region řada významných osobností, jako byli „otec národa“ František Palacký, malíř Zdeněk Burian, polárník Eduard Orel, zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud, zakladatel světoznámé továrny na klobouky Johan Hückel, sochař Albín Polášek, cestovatel Jiří Hanzelka, olympijský vítěz a světový rekordman Emil Zátopek, olympijský vítěz a světový rekordmana Jiří Raška či zakladatel automobilky Tatra Ignác Šustala.

MAS Lašsko, jako začínající organizace, se již částečně podílela na  mezinárodním projektu WAREMA zaměřeném na zkvalitnění řízení hospodaření s vodními zdroji, přípravě mezinárodního setkání MAS LeaderFEST 2011 ve Štramberku či pracích spojených s přípravou Geoparku Podbeskydí. Nově vzniklé organizaci se také úspěšně podařilo získat dotaci pro projekt „Lašský rozjezd“ v rámci Programu rozvoje venkova ve výši 498,6 tis. Kč. Vlastní projekty MAS Lašsko budou realizovány v novém programovacím období, které zajistí částečné financování projektů. Jednotliví členové nicméně působí na poli regionálního rozvoje a ochrany kulturního a přírodního dědictví již mnoho let. Za všechny je možné jmenovat například dlouhodobý projekt Revitalizace areálu Horečky řešený v součinnosti městem Frenštát p. R. a obcí Trojanovice, Naučná stezka Tichá realizovaná občanským sdružením Tichánek, obnova Lesoparku Skalky realizovaná městem Nový Jičín, znovuvysazení jasoně červenookého realizované ZO ČSOP APOLLO Štramberk, rekonstrukce rodného domu S. Freuda a vybudování expozice realizované městem Příbor, vybudování on-line informačního systému Geoparku Podbeskydí realizované Občanským sdružením Hájenka, cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice realizovaná v součinnosti městem Nový Jičín, obcí Hodslavice, obcí Hostašovice, obcí Mořkov a obcí Životice u Nového Jičína či převzetí administrace jedné z nejstarších regionálních značek „Beskydy originální produkt“ Občanským sdružením Hájenka.

 

OPZ

2019

Výzva MAS Lašsko sociálního podnikání II:

Výzva běží od 24. 4. 2019 do 31. 8. 2019, 12:00 hodin

 V rámci výzvy je možné žádat dotaci na:

 1. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik

Seminář proběhl dne 5. 6. 2019 od 16:00 v sídle MAS Lašsko

Prezentace ze semináře zde

Pozvánka na seminář zde 

Dokumenty k výzvě:

Dokumenty z hodnocení výzev

Seznam podpořených projektů, Rada + PL, Výběrová komise + tabulky

Podána žádost o přezkum

Zápis a prezenční listina

 

 Výzva MAS Lašsko sociální služby, sociální začleňování, komunitní sociální práce a komunitní centra III:

 Výzva běžela od 28. 2. 2019 do 31. 5. 2019

 V rámci výzvy bylo možné žádat dotaci na:

 1. Podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím programů a činností v oblasti sociálního začleňování nad/mimo rámec zákona č. 108/2006 Sb.
 2. Podporu komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení

  Seminář proběhl dne 30. 4. 2019 od 12:00 na adrese Kostelní 71/37, Nový Jičín 74101 - Andělé Stromu života, mobilní hospic.

Pozvánka na seminář 

Prezentace ze semináře

 Dokumenty k výzvě:

  Dokumenty z hodnocení výzvy:

Seznam podpořených projektůRADA + PLVK + tabulky

  Přehodnocení projektu

Seznam podpořených projektů, RADA + PL, VK + tabulky + PL

 

Výzva MAS Lašsko Zaměstnanost II:

 Výzva běžela od 28. 2. 2019 do 31. 5. 2019

  Podporované aktivity v rámci výzvy:

 1. Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce
 2. Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin
 3. Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce
 4. Podpora prostupného zaměstnávání

 Seminář pro žadatele proběhl dne 30. 4. 2019 od 10:00 na adrese Kostelní 71/37, Nový Jičín 74101 - Andělé Stromu života, mobilní hospic.

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

   Seminář pro příjemce proběhl dne 4.6.2020 od 9:30 na Skautském centru Vanaivan, na adrese Komenského 1520, Kopřivnice

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

 Dokumenty k výzvě:

        Výzva MAS Lašsko OPZ zaměstnanost II - modifikovaná verze

 Dokumenty z hodnocení výzvy:

Seznam podpořených projektůRADA + PLVK + tabulky

 

2018

Výzva MAS Lašsko sociálního podnikání I:

Výzva běžela od 3. 9. 2018 do 18. 11. 2018

 V rámci výzvy bylo možné žádat dotaci na:

 1. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik

Seminář proběhl dne 20. 9. 2018  sídle MAS Lašsko v době od 9:30 do 11:30 hodin. 

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

Seminář pro příjmce proběhl dne 21.10.2020 v sídle MAS Lašsko od 8:30 hodin.

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

Dokumenty k výzvě:

 Dokumenty z hodnocení výzvy:

Seznam podpořených projektůVK + tabulkaRada

   

Výzva MAS Lašsko sociální služby, sociální začleňování, komunitní sociální práce a komunitní centra II

 Výzva běžela od 6. 8. 2018 do 30. 9. 2018, 12:00 hodin

 V rámci výzvy bylo možné žádat dotaci na:

 1. Podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím programů a činností v oblasti sociálního začleňování nad/mimo rámec zákona č. 108/2006 Sb.
 2. Podporu komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení

Seminář pro žadatele proběhl dne 30. 8. 2018 od 10:00 v sídle MAS Lašsko, adresa:

Dolní Bašta 269, Štramberk, 742 66.

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

Dokumenty k výzvě:

Seminář pro příjemce proběhl dne 10. 7. 2019 v sídle MAS Lašsko

Pozvánka na seminář zde

Prezentace ze semináře zde

Dokumenty z hodnocení výzvy:

Seznam podpořených projektůRADA + PLVKtabulka 1

  

Výzva MAS Lašsko Zaměstnanost I:

 Výzva běžela od 6. 8. 2018 do 30. 9. 2018

 Podporované aktivity v rámci výzvy MAS Lašsko_OPZ_zaměstnanost:

 1. Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce
 2. Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin
 3. Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce
 4. Podpora prostupného zaměstnávání

 Seminář pro žadatele proběhl dne 16. 8. 2018 od 9:00 v sídle MAS Lašsko, adresa:

Dolní Bašta 269, Štramberk, 742 66.

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

 Seminář pro přijemce proběhl dne 4.6.2020 od 9:30 na Skautském centru Vanaivan, na adrese Komenského 1520, Kopřivnice

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

Dokumenty k výzvě:

Dokumenty z hodnocení výzvy:

Seznam podpořených projektůVK + tabulkaRada

 

Výzva MAS Lašsko Prorodinná opatření II:

Výzva běžela od 12. 2. 2018 do 2. 4. 2018

Podpořeny byly tyto aktivity:

 1. Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování
 2. Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
 3. Příměstské tábory
 4. Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora
 5. Dětské skupiny
 6. Vzdělávání pečujících osob

 Seminář pro žadatele proběhl dne 1. 3. 2018 od 10:00 v Kulturním domě Štramberk – 1. patro.

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

Seminář pro příjemce proběhl dne 5. 2. od 16:20 v sídle MAS Lašsko

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

DOKUMENTY VÝZVY:

Text výzvy

Příloha č. 1 - Informace o způsobu hodnocení projektu

Příloha č. 2 - Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3 - stanovy MAS

Příloha č. 4 - statut a jednací řád Valné hromady

Příloha č. 5 - statut a jednací řád Rady MAS

Příloha č. 6 - statut a jednací řád Výběrové komise

Příloha č. 7 - statut a jednací řád Kontrolní komise

Příloha č. 8 - Etický kodex osob podílejících se na hodnocení

Dokumenty z hodnocení výzvy:

Seznam podpořených projektůRADA + PLVK + PLtabulka 1tabulka 2tabulka 3

 

2017

Výzva MAS Lašsko - OPZ sociální služby, sociální začleňování, komunitní sociální práce a komunitní centra I:

 Výzva běžela od 7. 8. 2017 do 2. 10. 2017, 12:00 hodin

 V rámci výzvy bylo možné žádat dotaci na:

 1. Podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím programů a činností v oblasti sociálního začleňování nad/mimo rámec zákona č. 108/2006 Sb.
 2. Podporu komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení

 Seminář pro žadatele proběhl dne 8. 9. 2017 od 10:00 na Obecním úřadě v Rybí, adresa:

Rybí 380, 742 65.

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

Dokumenty k výzvě:

 

Společný seminář pro příjemce - prorodinná opatření a sociální začleňování I. - proběhl dne

Prezentace ze semináře pro příjemce - prorodinná opatření a sociální začleňování I

Pozvánka na seminář

Dokumenty z hodnocení výzvy:

Seznam podpořených projektůRadaPLPL2VKtabulka 1tabulka 2

 

Výzva MAS Lašsko - OPZ Prorodinná opatření I.

 Výzva běžela od 15. 5. 2017 do 26. 06. 2017


Text výzvy a přílohy k výzvě:

text Výzvy MAS Lašsko - Prorodinná opatření I - modifikovaná verze

Výzva MAS Lašsko - OPZ Prorodinná opatření I.

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3 Stanovy spolku MAS Lašsko

Příloha č. 4 Statut a jednací řád valné hromady spolku MAS Lašsko

Příloha č. 5 Statut a jednací řád rady spolku MAS Lašsko

Příloha č. 6 Statut a jednací řád výběrové komise spolku MAS Lašsko

Příloha č. 7 Statut a jednací řád kontrolní komise spolku MAS Lašsko

Příloha č. 8 Etický kodex osoby podílející se na hodnocení výzev MAS


Seminář pro žadatele proběhl dne 8. 6. 2017.

Pozvánka na seminář

Prezentace ze seminiáře

Dokumenty z hodnocení výzvy:

Seznam podpořených projektůZápis RadaPLPL2tabulka 1tabulka 2tabulka 3tabulka 4tabulka 5tabulka 6tabulka 7VK