Informace pro poskytovatele ubytování

Pokud vlastníte ubytovací zařízení a jste ochotni zapojit se do této pomoci, svou nabídku pošlete na email Moravskoslezského kraje: UbytovaniUkrajina@msk.cz
Prostor k ubytování by měl být vhodný k okamžitému nastěhování (fungující elektřina, topení, tekoucí voda, možnost vaření, materiální vybavení – skříně, postele atd.).
Pokud potřebujete pomoci s dovybavením prostor, zařízením, materiálním vybavením, obra´ťte se na nás: pomoclassko@gmail.com

Nabídka ubytování od společnosti Heimstaden ZDE

Povinnosti ubytovatele

Ubytovatelem se (podle § 99 až 102 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) rozumí každý, kdo poskytuje ubytování za úhradu nebo ubytovává více než 5 cizinců, s výjimkou případu, kdy lze ubytované cizince a ubytovatele považovat za osoby blízké (§ 99 odst. 1  zákona č. 326/1999 Sb.).

  • Ubytovatel oznámí policii ubytování cizince do 30 pracovních dnů po jeho ubytování (více informací ZDE); oznámení učiní útvaru policie, pokud tak již neučinil sám cizinec.
  • V případě, že máte ubytování jako předmět své podnikatelské činnosti nebo jste ubytovali 5 a více cizinců, zaregistrujte své ubytovací zařízení na UbyPort.
  • Zašle nebo doručí (lze osobně na Regionální pracoviště OAMP) přihlašovací tiskopis (informace k vyplnění ZDE), pokud nemá ubytování jako předmět své podnikatelské činnosti (může se i registrovat na UbyPort a přihlásit cizince online).
  • Vede domovní knihu (informace ZDE; uchovejte ji po dobu 6 let), do které zapisuje údaje v rozsahu přihlašovacího tiskopisu, počátek a konec ubytování. Jako domovní kniha mohou být listinné dokumenty podepsané cizincem obsahující údaje v rozsahu uvedeném ve větě první.
  • Vydá cizinci potvrzení o zajištění ubytování (formulář níže).
  • Před odchodem cizince z ubytování vydá cizinci zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území (formulář níže).
  • Další informace na: www.policie.cz/ubytovani; UbyPort

Příspěvky pro ubytovatele

Solidární dávka
– je určená domácnostem, které ubytují ukrajinské občany v nouzi. Její výše je 3 000 Kč měsíčně na každého ubytovaného uprchlíka, zároveň ale nesmí přesáhnout 12 000 Kč za měsíc na domácnost. Aby domácnosti na příspěvek dosáhly, musí lidi prchající před konfliktem na Ukrajině ubytovat nejméně na 16 po sobě jdoucích dní v měsíci.
– Podpora se začne vyplácet po 11. dubnu 2022, a to i zpětně za březen až do konce června. Příspěvek se nebude danit a ani započítávat jako příjem pro nepojistné dávky.
Od pondělí 11. 4. 2022 mohou domácnosti, které ubytovávají Ukrajince prchající před válkou, žádat o solidární příspěvek v rámci online aplikace ZDE. Žádost lze vyplnit po přihlášení pomocí jakékoliv formy elektronické identity občana (Bank ID, mobilní klíč eGovernmentu, MojeID apod.).
– O příspěvek bude ubytovatel žádat po skončení daného měsíce přes aplikaci. V žádosti uvede identifikační údaje uprchlíků, dobu ubytování, adresu nemovitosti i to, zda dům či byt vlastní, nebo užívá podle smlouvy. Doloží čestné prohlášení, že bydlení splňuje stanovené podmínky a že ho poskytl zdarma. Úřad peníze zašle na český bankovní účet, nebo případně poštovní poukázkou.

Ubytování v obydlí fyzické osoby se dle usnesení vlády nepovažuje za dočasné nouzové přístřeší ani nouzové ubytování, tento druh ubytování je řešen prostřednictvím pracovních úřadů.
– Otázky a odpovědi k příspěvku pro solidární domácnost si můžete stáhnout z ZDE.
– Pokud poskytujete tento typ ubytování, nevztahují se na vás postupy uvedené níže.
Důležité dokumenty, smlouvy naleznete níže.


Právnické osoby

Provozovatelé ubytovacích zařízení poskytující ubytovací prostory pro ukrajinské občany se zaregistrují v databázi HUMPO vyplněním online formuláře.
– Poté bude uzavřena smlouva s provozovatelem ubytovacího zařízení, bez ní není možné čerpat kompenzace. Smlouvu s ubytovatelem uzavírá obec s rozšířenou působností.
– Pro čerpání kompenzace a následné vyúčtování je nutné vést evidenci ubytovaných osob (v sytému HUMPO, do něhož vám budou krajem zaslány přístupové údaje) a tyto údaje pak uvádět i do vyúčtování, které bude podkladem pro vyplacení kompenzace.
– Dotazy směřujte na krajský e-mail: UbytovaniUkrajina@msk.cz, nebo na krajský dispečink: +420 800 720 210.

Typy ubytování a finanční pomoci

Dočasné nouzové přístřeší se poskytuje bezplatně v zařízeních, která nejsou běžně určena k ubytování (prostory pro sport, kulturu…), popř. byla pro účely dočasného nouzového přístřeší vytvořena (stany).
– Bezplatné ubytování se poskytuje ubytované osobě po dobu zpravidla 30 dnů.
Nouzové ubytování se poskytuje bezplatně v zařízeních, která slouží k bydlení nebo ubytování (ubytovny, školská ubytovací zařízení, byty, penziony), popř. byla pro účely nouzového ubytování vytvořena (montované objekty připojené na infrastrukturu).
– Bezplatné ubytování se poskytuje ubytované osobě zpravidla po dobu 3 měsíců.

Výše kompenzačního příspěvku

Dočasné nouzové přístřeší
200 Kč na osobu a noc.

Nouzové ubytování
– ve výši až do částky 250 Kč na ubytovanou osobu a noc v zařízeních ve vlastnictví ostatních osob.
– ve výši až do částky 200 Kč na ubytovanou osobu a noc v zařízeních (vč. bytů) ve vlastnictví územních samosprávných celků nebo jimi zřízených nebo založených právnických osob nebo na studentských kolejích dle zákona o vysokých školách.

Byty ve vlastnictví právnických osob (včetně obcí)
– výše kompenzačního příspěvku je omezena na 3000 Kč na osobu a měsíc a maximálně 4 osoby v jednom bytě.

Více informací: www.mpsv.cz nebo ZDE.


Důležité dokumenty ke stažení