Avízo výzvy PRV č. 6 MAS Lašsko, z. s.

Také v letošním roce plánujeme vyhlásit výzvu z Programu rozvoje venkova. Přehled Fichí, do kterých bude možné předkládat projektové záměry, včetně předpokládané výše alokace je uveden v tabulce níže.

Kompletní dokumentace k výzvě bude zveřejněna v den vyhlášení výzvy.

Předpokládané termíny výzvy

Termín vyhlášení výzvy: 4. 5. 2022
Termín příjmu žádostí na MAS: 18. 5. 2022 – 6. 6. 2022 podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře
Termín registrace žádostí na RO SZIF Opava: 9. 8. 2022

Přehled Fichí, které budou vyhlášeny, předpokládaná výše jejich alokace (dotace) a maximální výše CZV (*celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace) na projekt v dané Fichi:

Název FicheKód článku nařízení PRVAlokace pro 6. výzvuMax. výše CZV* na projekt
Fiche 2: Investice do zemědělských podniků17. 1. a)3 055 967,- Kč999 999, – Kč
Fiche 3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů17. 1. b)1 527 983,- Kč999 999, – Kč  
Fiche 4: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností19. 1. b)2 037 311,- Kč999 999, – Kč
Fiche 11: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech203 565 294,- Kč799 999, – Kč


V rámci Fiche 11 budou podporovány tyto aktivity: a) Veřejná prostranství v obcích, c) Hasičské zbrojnice, f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, h) Muzea a expozice pro obce.

Odkaz na aktuálně platná pravidla pro žadatele – ZDE.

Veškeré dokumenty týkající se Žádostí o dotaci v operaci 19.2.1 (žádosti prostřednictvím MAS) naleznete na: https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921.

V případě zájmu o podrobnější informace nás neváhejte kontaktovat!

Mgr. Petr Hůla
maslassko@centrum.cz
+420 731 067 207