Informace k OP TAK

Dne 3.7.2023 nám byl v rámci SCLLD MAS Lašsko pro období 2021-2027 schválen programový rámec pro operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (dále jen OP TAK). V rámci něj vypíšeme pravděpodobně v měsíci říjnu (dochází k posunu termínu oproti původně avizované druhé polovině září) dotační výzvu na podporu technologií a inovací, která bude směřována na podnikatele z našeho území. Výzva bude pro příjem projektových záměrů otevřená minimálně 30 kalendářních dnů.

Alokace MAS Lašsko pro první výzvu: 6 300 000 Kč (dotace)

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 250 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 2 000 000 Kč (přímé náklady)

Míra dotace je 50 %

Informační leták k OP TAK přes MAS

Oprávněný žadatel v této výzvě bude podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba s českým IČ a oprávněním k podnikání, která zároveň:

 • je malý a střední podnik podle definice v Příloze I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014
 • je registrován jako poplatník daně z příjmu v ČR nepřetržitě nejméně po dobu 2 zdaňovacích období předcházejících datu podání žádosti o podporu;
 • podniká v podporovaném výčtu ekonomických činností CZ-NACE  (příloha č. 6 nadřazené výzvy)
 • má zapsány skutečné majitele v evidenci skutečných majitelů (ESM)
 • není v likvidaci;
 • není s.r.o., kde je k podílu (podílům) společníka (společníků) vydán kmenový list podle § 137 zákona č. 90/2012
 • plní povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku a to nejméně za poslední dvě uzavřená účetní období.
 • není ve střetu zájmů dle ust. § 4c zákona č. 159/2006
 • nemá na svůj majetek prohlášen konkurz (vyjma povolené reorganizace)
 • FO nebo statutární orgán PO splňuje trestní bezúhonnost

Podporované aktivity

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvyšují technologickou úroveň malých a středních podniků a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb.

 • Robotizace, automatizace, digitalizace

ve smyslu implementace výrobních a nevýrobních technologií v podniku, prostřednictvím jejichž nákupu dojde k integraci robotizované manipulace, automatizace vnitřních výrobních či nevýrobních procesů podniku za využití počítačových systémů a digitalizace vnitropodnikových procesů či vývoje produktu, které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení výroby a dalších vnitropodnikových procesů spolu s celkovým chodem podniku

 • Web, cloud

ve smyslu pořízení moderních webových stránek s internetovým obchodem, který bude integrovaný se skladovým hospodářstvím (případně s jinými systémy poskytujícími data o výrobě, termínu dodání atd.), nebo pronájmu služeb či programů, které umožňují přístup k výpočetním zdrojům (např. vizualizační platformy, výpočetní kapacita pro komplikované operace a další, nejedná se však o cloud ve smyslu uložiště) prostřednictvím internetu;

 • Komunikační a identifikační infrastruktura a výpočetní technika

ve smyslu zajištění vnitropodnikové konektivity a související zajištění kybernetické bezpečnosti, případně implementace technologií sloužících pro identifikaci prvků systému prostřednictvím pořízení potřebných zařízení (např. čárové či QR kódy, čtečky, RFID, CCID, přenosné terminály/tablety atd.), nebo zajištění IT vybavení potřebného pro bezvadný provoz a implementaci nových systémů.

Podrobnější popis způsobilých výdajů naleznete v příloze č. 2 nadřazené výzvy.

Nepodporované aktivity

Projekty bez významného zvýšení funkcionality, prostá obnova majetku, marketingové a provozní výdaje, aktivace vlastního majetku, stavební práce, pořízení kolových a pásových vozidel a strojů včetně příslušenství, pořízení kancelářského nábytku a vybavení a regálů, pořízení repasovaných strojů a zařízení.

Více informací k výzvě