NÁSTĚNKA

.

MAPA PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ

-------------------------------------

Zápisy z jednání povinných orgánů MAS jsou zveřejňovány v sekci DOKUMENTY  -> KE STAŽENÍ

-------------------------------------

SCLLD 2014 - 2020

-------------------------------------

Animace škol a školských zařízení

-------------------------------------

MAS Lašsko na fb

PARTNEŘI

 

  Logo IROP a MMR

   CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002165

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Lašsko, z. s.

 

O nás

Co je místní akční skupina?

Místní akční skupina (MAS) je nezisková organizace místního partnerství zastupující veřejný i soukromý sektor (občany, neziskové organizace, podnikatele, subjekty veřejné správy, obce, svazky obcí apod.), která působí na vymezeném území, pro něž navrhuje a provádí Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).

Místní akční skupina spolupracuje na rozvoji svého venkovského regionu s pomocí finanční podpory EU a národních programů. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků. 

Území MAS netvoří izolované územní celky, ale je celistvé. Počet obyvatel v území je v rozmezí 10 tis. až 100 tis. obyvatel a nezahrnuje města s více než 25 tis. obyvateli.

Důležitou podmínkou fungování MAS je struktura organizace, kdy na rozhodovací úrovni nesmí veřejná správa ani žádná z jednotlivých zájmových skupin představovat více než 49 % hlasovacích práv. 

Co je Komunitně vedený místní rozvoj?

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), označován také jako LEADER (místní rozvoj), může být podporován ze strukturálních a investičních fondů EU (ESI) a z evropského zemědělského fondu rozvoje venkova (EZFRV). Je veden místními akčními skupinami, které vytvoří s pomocí místní komunity (princip zdola-nahoru) integrovanou strategii místního rozvoje zaměřenou na dotyčnou oblast s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech. MAS, využívající principu LEADER, nejsou protikladem k místní samosprávě, ale vhodně ji doplňují v úsilí o obnovu a rozvoj venkova a přispívají k rozvoji zemědělství a péči o přírodu a krajinu.

MAS Lašsko

MAS Lašsko vznikla v roce 2006, ale z finančních a kapacitních důvodů začala intenzivněji pracovat až v roce 2012. V roce 2013 získala MAS finanční podporu z Programu rozvoje venkova, opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění. Finanční prostředky byly využity na přípravu podkladů pro zpracování Integrované strategie území, provedení analýzy současného stavu území, propagaci místního partnerství v území. V současné době pokračujeme v přípravě dalších částí strategie pro nové programovací období EU 2014 - 2020 s podporou "Projektu na podpůrně aktivity pro vznik Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro území MAS v rámci ČR".  

Území MAS Lašsko zahrnuje 16 obcí: Bordovice, Frenštát pod Radhoštěm, Hodslavice, Hostašovice, Kopřivnice, Lichnov, Mořkov, Nový Jičín, Příbor, Rybí, Štramberk, Tichá, Trojanovice, Veřovice, Závišice, Ženklava, v nichž žije více než 86 tis. obyvatel. I přes to, že na území MAS leží pět měst, jedná se o oblast s převážně venkovským charakterem v členité centrální části Podbeskydské pahorkatiny.

Velmi pestré území jak po stránce přírodních podmínek, tak po stránce historické i kulturní, bylo vždy příležitostí pro rozvoj tvůrčích, pracovitých a cílevědomých lidí, kteří dokázali využít potenciálu území. Prokazatelně nejdéle osídlenou oblast v Moravskoslezském kraji člověk využívá již 40 000 let. Od středního paleolitu, kdy jeskyni Šipku a přilehlé území osídlovali neandrtálci, prošla tímto regionem v podstatě každá lidská kultura. Hora Kotouč u Štramberka byla v mladší době bronzové dokonce jedním z nejvýznamnějších mocenských center na Moravě. V průběhu dějin proslavila region řada významných osobností, jako byli „otec národa“ František Palacký, malíř Zdeněk Burian, polárník Eduard Orel, zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud, zakladatel světoznámé továrny na klobouky Johan Hückel, sochař Albín Polášek, cestovatel Jiří Hanzelka, olympijský vítěz a světový rekordman Emil Zátopek, olympijský vítěz a světový rekordmana Jiří Raška či zakladatel automobilky Tatra Ignác Šustala.

MAS Lašsko, jako začínající organizace, se již částečně podílela na  mezinárodním projektu WAREMA zaměřeném na zkvalitnění řízení hospodaření s vodními zdroji, přípravě mezinárodního setkání MAS LeaderFEST 2011 ve Štramberku či pracích spojených s přípravou Geoparku Podbeskydí. Nově vzniklé organizaci se také úspěšně podařilo získat dotaci pro projekt „Lašský rozjezd“ v rámci Programu rozvoje venkova ve výši 498,6 tis. Kč. Vlastní projekty MAS Lašsko budou realizovány v novém programovacím období, které zajistí částečné financování projektů. Jednotliví členové nicméně působí na poli regionálního rozvoje a ochrany kulturního a přírodního dědictví již mnoho let. Za všechny je možné jmenovat například dlouhodobý projekt Revitalizace areálu Horečky řešený v součinnosti městem Frenštát p. R. a obcí Trojanovice, Naučná stezka Tichá realizovaná občanským sdružením Tichánek, obnova Lesoparku Skalky realizovaná městem Nový Jičín, znovuvysazení jasoně červenookého realizované ZO ČSOP APOLLO Štramberk, rekonstrukce rodného domu S. Freuda a vybudování expozice realizované městem Příbor, vybudování on-line informačního systému Geoparku Podbeskydí realizované Občanským sdružením Hájenka, cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice realizovaná v součinnosti městem Nový Jičín, obcí Hodslavice, obcí Hostašovice, obcí Mořkov a obcí Životice u Nového Jičína či převzetí administrace jedné z nejstarších regionálních značek „Beskydy originální produkt“ Občanským sdružením Hájenka.

 

MAS Lašsko vyhlašuje 4. ročník programu Mikrogranty MAS Lašsko, z. s. na podporu projektů, které svým naplněním podporují kulturní a tradiční život v obcích, lokální producenty a produkty, ochranu přírody, spolupráci a rozvoj území.

Celkem MAS Lašsko rozdá 20 000 Kč, maximální dotace na jeden projekt je 4 000 Kč.

Příjem žádostí probíhá od 1. 2. 2018 do 31. 3. 2018

Bližší informace naleznete na: http://maslassko.cz/mikrogranty.php

V loňském roce rozdělila MAS Lašsko v rámci projektu Mikrogranty 2017 celkem 27 000 Kč, jimiž podpořila celkem 7 subjektů v území.

O podporu byl ze strany žadatelů velký zájem. Celkem se sešlo 9 žádostí o podporu. Všechny žádosti splnily podmínky podpory, z důvodu malé alokace na projekt musely být však dvě žádosti o podporu zamítnuty.

Mezi podpořené projekty patří:

  • Sportovní aktivity na víceúčelovém hřišti v Lichnově, které uspořádal Orel jednota Lichnov
  • Přednáška na téma Strom v krajině, kterou v rámci cyklu "Klima se mění a my s ním" uspořádalo regionální centrum PRO-BIO z Příbora
  • Předvánoční rukodělný jarmark, který uspořádal spolek PROFICIO z Nového jičína
  • Den pro Tichou spolku Tichánek
  • Divadlo pro všechny, které zahráli klienti střediska Slezské diakonie - EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny
  • Příměstský tábor pro děti Farního sboru Českobratrské církve evangelické ve Štramberku
  • Projekt Rodiče na startu spolku Mozaika rodinné centrum z Nového Jičína

Fota z akcí, které byly z Mikrograntů podpořeny, si můžete prohlédnout na facebookových stránkách MAS Lašsko:

https://www.facebook.com/pg/MASlassko/photos/?tab=album&album_id=1865775903441117

Ze zrealizovaných akcí máme velkou radost a všem zúčastněným děkujeme za milou spolupráci a přejeme vše dobré v letošním roce.

MAS Lašsko se rozhodlo podpořit celkem 2 ze 2 podaných projektů v rámci výzvy OPZ zaměřené na podporu sociálního začleňování. Jeden projekt je zaměřen na vznik komunitního centra v obci Rybí, druhý na podporu paliativní péče na území MAS Lašsko. Oba projekty splnily podmínky věcného hodnocení s výhradou týkající se rozpočtu, u jednoho projektu též úpravy jednoho z indikátorů. Projekty jsou doporučeny k financování a postupují dále do jednání s MPSV o podmínkách financování. Oběma žadatelům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů při realizaci.

Seznam podpořených projektů naleznete zde: 

Seznam podpořených projektů

Zápis z jednání z Výběrové komise MAS Lašsko: 

Zápis 1. 11. 2017 VKZápis excel

Prezenční listina z Výběrové komise MAS Lašsko: 

Prezenční listina VK 1. 11. 2017

Plné moci:

Mojmír UrbanMoravská ŠipkaVeřovice

Zápis a prezenční listina z jednání Rady MAS Lašsko:

Zápis a prezenční listina RadaZápis excel

Plné moci:

PRO-BIONový JičínPohankový mlýn

Externí posudky jednotlivých projektů:

VěžičkaAndělé Stromu života

Hodnotící tabulky jednotlivých projektů:

VěžičkaAndělé Stromu života

Materiály a ohlasy z konference

Materiály a odkazy budou průběžně doplňovány, na této stránce bude také zveřejněn odkaz na videozáznam z konference (zatím stále probíhá postprodukce).

MAS Lašsko vyhlašuje první tři výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) v rámci opatření Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy a Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

Pro žadatele a zájemce o dotaci z OPZ zaměřenou na sociální začleňování a komunitní práci dáváme k dispozici prezentaci ze semináře pro žadatele, který proběhl dne 8. 9. v Rybí.

Odkaz na prezentaci:

Prezentace ze semináře

MAS Lašsko vyhlašuje první výzvu v Operačním programu Zaměstnanost (OPZ) v rámci opatření sociální služby, sociální začleňování, komunitní sociální práce a komunitní centra:

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 7. 8. 2017, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 2. 10. 2017, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. 09. 2022 

V rámci výzvy je možné žádat dotaci na:

  1. Podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím programů a činností v oblasti sociálního začleňování nad/mimo rámec zákona č. 108/2006 Sb.
  2. Podporu komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení

Bližší informace o výzvě, cílových skupinách, oprávněných žadatelích, alokaci a podporovaných aktivitách naleznete v textu výzvy a přílohách.

VEŠKERÉ DOKUMENTY K VÝZVĚ NALEZNETE POD ZÁLOŽKOU VÝZVY - OPZ

Seminář pro žadatele proběhne dne 8. 9. 2017 od 10:00 na Obecním úřadě v Rybí, adresa:
Rybí 380, 742 65
.

Na seminář se můžete hlásit do 4. 9. na e-mail: animacemaslassko@gmail.com.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně výzvy a příjmu žádostí se obraťte na projektového manažera OPZ, Mgr. Evu Arnošt:

e-mail: animacemaslassko@gmail.com

tel.:     737 241 355

MAS Lašsko se rozhodlo podpořit celkem 7 ze 7 podaných projektů v rámci výzvy OPZ zaměřené na podporu prorodinných opatření. Všechny projekty splnily podmínky věcného hodnocení, některé s výhradou týkající se rozpočtu. Projekty jsou doporučeny k financování a postupují dále do jednání s MPSV o podmínkách financování. Všem žadatelům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů při realizaci.

Seznam podpořených projektů naleznete zde: 

vysledky-hodnoceni-projektu-ze-strany-mas.pdf

Zápisy z jednání z Výběrové komise MAS Lašsko: 

Zápis ze dne 31. 7. 2017Zápis ze dne 31. 7. 2017_excel

Prezenční listina z Výběrové komise MAS Lašsko: 

Prezenční listina z výběrové komise 31. 7. 2017

Plné moci:

plna-moc-verovice.pdfplna-moc-tichanek.pdfplna-moc-moravska-sipka.pdf

Zápisy z jednání z Rady MAS Lašsko:

Zápis ze dne 3. 8. 2017Zápis ze dne 3. 8. 2017, excel

Prezenční listina z Rady MAS Lašsko:

Prezenční listina z jednání Rady MAS Lašsko 3. 8. 2017

Plná moc:

plna-moc-hajenka.pdf

Podpůrná hodnocení jednotlivých projektů:

Podpůrné hodnocení ASTRA

Podpůrné hodnocení BAV KLUB

Podpůrné hodnocení BORDOVICE - B. ZÁTOPKOVÁ

Podpůrné hodnocení HODSLAVICE - L. BRUSOVÁ

Podpůrné hodnocení STROM ŽIVOTA

Podpůrné hodnocení U POTŮČKU

Podpůrné hodnocení VANAIVAN

Hodnotící tabulky jednotlivých projektů:

hodnotici-tabulka-zatopkova.pdfhodnotici-tabulka-vanaivan.pdfhodnotici-tabulka-u-potucku.pdfhodnotici-tabulka-strom-zivota.pdfhodnotici-tabulka-brusova.pdfhodnotici-tabulka-bav-klub.pdfhodnotici-tabulka-astra.pdf