NÁSTĚNKA

.

Zápisy z jednání povinných orgánů MAS jsou zveřejňovány v sekci DOKUMENTY  -> KE STAŽENÍ

-------------------------------------

SCLLD 2014 - 2020

 -------------------------------------

MAP ORP Frenštát p. R.

-------------------------------------

Animace škol a školských zařízení

-------------------------------------

MAS Lašsko na fb

PARTNEŘI

 

  Logo IROP a MMR

   CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002165

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Lašsko, z. s.

 

O nás

Co je místní akční skupina?

Místní akční skupina (MAS) je nezisková organizace místního partnerství zastupující veřejný i soukromý sektor (občany, neziskové organizace, podnikatele, subjekty veřejné správy, obce, svazky obcí apod.), která působí na vymezeném území, pro něž navrhuje a provádí Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).

Místní akční skupina spolupracuje na rozvoji svého venkovského regionu s pomocí finanční podpory EU a národních programů. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků. 

Území MAS netvoří izolované územní celky, ale je celistvé. Počet obyvatel v území je v rozmezí 10 tis. až 100 tis. obyvatel a nezahrnuje města s více než 25 tis. obyvateli.

Důležitou podmínkou fungování MAS je struktura organizace, kdy na rozhodovací úrovni nesmí veřejná správa ani žádná z jednotlivých zájmových skupin představovat více než 49 % hlasovacích práv. 

Co je Komunitně vedený místní rozvoj?

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), označován také jako LEADER (místní rozvoj), může být podporován ze strukturálních a investičních fondů EU (ESI) a z evropského zemědělského fondu rozvoje venkova (EZFRV). Je veden místními akčními skupinami, které vytvoří s pomocí místní komunity (princip zdola-nahoru) integrovanou strategii místního rozvoje zaměřenou na dotyčnou oblast s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech. MAS, využívající principu LEADER, nejsou protikladem k místní samosprávě, ale vhodně ji doplňují v úsilí o obnovu a rozvoj venkova a přispívají k rozvoji zemědělství a péči o přírodu a krajinu.

MAS Lašsko

MAS Lašsko vznikla v roce 2006, ale z finančních a kapacitních důvodů začala intenzivněji pracovat až v roce 2012. V roce 2013 získala MAS finanční podporu z Programu rozvoje venkova, opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění. Finanční prostředky byly využity na přípravu podkladů pro zpracování Integrované strategie území, provedení analýzy současného stavu území, propagaci místního partnerství v území. V současné době pokračujeme v přípravě dalších částí strategie pro nové programovací období EU 2014 - 2020 s podporou "Projektu na podpůrně aktivity pro vznik Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro území MAS v rámci ČR".  

Území MAS Lašsko zahrnuje 16 obcí: Bordovice, Frenštát pod Radhoštěm, Hodslavice, Hostašovice, Kopřivnice, Lichnov, Mořkov, Nový Jičín, Příbor, Rybí, Štramberk, Tichá, Trojanovice, Veřovice, Závišice, Ženklava, v nichž žije více než 86 tis. obyvatel. I přes to, že na území MAS leží pět měst, jedná se o oblast s převážně venkovským charakterem v členité centrální části Podbeskydské pahorkatiny.

Velmi pestré území jak po stránce přírodních podmínek, tak po stránce historické i kulturní, bylo vždy příležitostí pro rozvoj tvůrčích, pracovitých a cílevědomých lidí, kteří dokázali využít potenciálu území. Prokazatelně nejdéle osídlenou oblast v Moravskoslezském kraji člověk využívá již 40 000 let. Od středního paleolitu, kdy jeskyni Šipku a přilehlé území osídlovali neandrtálci, prošla tímto regionem v podstatě každá lidská kultura. Hora Kotouč u Štramberka byla v mladší době bronzové dokonce jedním z nejvýznamnějších mocenských center na Moravě. V průběhu dějin proslavila region řada významných osobností, jako byli „otec národa“ František Palacký, malíř Zdeněk Burian, polárník Eduard Orel, zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud, zakladatel světoznámé továrny na klobouky Johan Hückel, sochař Albín Polášek, cestovatel Jiří Hanzelka, olympijský vítěz a světový rekordman Emil Zátopek, olympijský vítěz a světový rekordmana Jiří Raška či zakladatel automobilky Tatra Ignác Šustala.

MAS Lašsko, jako začínající organizace, se již částečně podílela na  mezinárodním projektu WAREMA zaměřeném na zkvalitnění řízení hospodaření s vodními zdroji, přípravě mezinárodního setkání MAS LeaderFEST 2011 ve Štramberku či pracích spojených s přípravou Geoparku Podbeskydí. Nově vzniklé organizaci se také úspěšně podařilo získat dotaci pro projekt „Lašský rozjezd“ v rámci Programu rozvoje venkova ve výši 498,6 tis. Kč. Vlastní projekty MAS Lašsko budou realizovány v novém programovacím období, které zajistí částečné financování projektů. Jednotliví členové nicméně působí na poli regionálního rozvoje a ochrany kulturního a přírodního dědictví již mnoho let. Za všechny je možné jmenovat například dlouhodobý projekt Revitalizace areálu Horečky řešený v součinnosti městem Frenštát p. R. a obcí Trojanovice, Naučná stezka Tichá realizovaná občanským sdružením Tichánek, obnova Lesoparku Skalky realizovaná městem Nový Jičín, znovuvysazení jasoně červenookého realizované ZO ČSOP APOLLO Štramberk, rekonstrukce rodného domu S. Freuda a vybudování expozice realizované městem Příbor, vybudování on-line informačního systému Geoparku Podbeskydí realizované Občanským sdružením Hájenka, cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice realizovaná v součinnosti městem Nový Jičín, obcí Hodslavice, obcí Hostašovice, obcí Mořkov a obcí Životice u Nového Jičína či převzetí administrace jedné z nejstarších regionálních značek „Beskydy originální produkt“ Občanským sdružením Hájenka.

 

MAS Lašsko se rozhodlo podpořit celkem 7 ze 7 podaných projektů v rámci výzvy OPZ zaměřené na podporu prorodinných opatření. Všechny projekty splnily podmínky věcného hodnocení, některé s výhradou týkající se rozpočtu. Projekty jsou doporučeny k financování a postupují dále do jednání s MPSV o podmínkách financování. Všem žadatelům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů při realizaci.

Seznam podpořených projektů naleznete zde: 

vysledky-hodnoceni-projektu-ze-strany-mas.pdf

Zápisy z jednání z Výběrové komise MAS Lašsko: 

Zápis ze dne 31. 7. 2017Zápis ze dne 31. 7. 2017_excel

Prezenční listina z Výběrové komise MAS Lašsko: 

Prezenční listina z výběrové komise 31. 7. 2017

Plné moci:

plna-moc-verovice.pdfplna-moc-tichanek.pdfplna-moc-moravska-sipka.pdf

Zápisy z jednání z Rady MAS Lašsko:

Zápis ze dne 3. 8. 2017Zápis ze dne 3. 8. 2017, excel

Prezenční listina z Rady MAS Lašsko:

Prezenční listina z jednání Rady MAS Lašsko 3. 8. 2017

Plná moc:

plna-moc-hajenka.pdf

Podpůrná hodnocení jednotlivých projektů:

Podpůrné hodnocení ASTRA

Podpůrné hodnocení BAV KLUB

Podpůrné hodnocení BORDOVICE - B. ZÁTOPKOVÁ

Podpůrné hodnocení HODSLAVICE - L. BRUSOVÁ

Podpůrné hodnocení STROM ŽIVOTA

Podpůrné hodnocení U POTŮČKU

Podpůrné hodnocení VANAIVAN

Hodnotící tabulky jednotlivých projektů:

hodnotici-tabulka-zatopkova.pdfhodnotici-tabulka-vanaivan.pdfhodnotici-tabulka-u-potucku.pdfhodnotici-tabulka-strom-zivota.pdfhodnotici-tabulka-brusova.pdfhodnotici-tabulka-bav-klub.pdfhodnotici-tabulka-astra.pdf

Seminář pro žadatele se uskuteční ve středu 12. 7. 2017 v Piaristickém klášteře v Příboře (Velká zasedací místnost) od 9.00 do 14.00 hodin.

K přihlášení na seminář vyplňte, prosím, online formulář dostupný ZDE. Ve formuláři je prostor i pro případné dotazy ohledně Vašich projektových záměrů.

Dále prosíme žadatele, aby se před konáním semináře seznámili s Pravidly pro žadatele - 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje, která jsou zveřejněna v rámci výzvy MAS.

Upozorňujeme, že k podání Žádosti o dotaci je nutné mít zřízen účet na Portálu farmáře!

Místní akční skupina Lašsko informuje, že dne 28. 6. 2017 byla vyhlášena 1. výzva MAS Lašsko z Programu rozvoje venkova.

V rámci této výzvy bude rozděleno 11 800 000 Kč na podporu zemědělského, lesnického a nezemědělského podnikání, zvýšení rekreačních funkcí lesa a vzdělávání zemědělců.

MŠMT na konci června 2016 vyhlásilo Výzvu č. 02_16_022 s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Výzva byla určena pro základní a mateřské školy vč. soukromých. V roce 2018 bude vyhlášena nová výzva, která kromě výše zmíněných typů zařízení podpoří také DDM a ZUŠ.

V rámci výzvy "Šablony" spolupracuje MŠMT s  NIDV a Místními akčními skupinami, které mohou školám poskytnout metodickou pomoc. Zástupci MAS jsou pravidelně informováni o podmínkách výzev tak, aby byli schopni mateřským, základním školám, DDM a ZUŠ poskytnout metodickou pomoc. 

MAS Lašsko Vám může poskytnout bezplatné konzultace týkající se Vašich projektových záměrů, přípravy projektové žádosti, metodické pomoci s ISKP 14+ a při vypracování Zpráv o realizaci a dalších souvisejících služeb – jedná se o tzv. animaci škol. Ke konzultacím lze využít formy elektronických (e-mailových) a telefonických konzultací, ale také individuální konzultace na místě.

 

Rádi bychom Vás informovali, že dne 17.3. jsme obdrželi výsledky 2. kola věcného hodnocení naší strategie, které ve všech třech OP znělo VYHOVĚL (bez výhrad). Pro zajímavost - jsme jednou z pěti MAS v ČR, kterým se podařilo připomínky hodnotitelů zapracovat již na první pokus a díky tomu se doba hodnocení strategie výrazně zkrátila.

 

Projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Lašsko, z.s. je spolufinancován Evroskou unií. Projekt podporuje realizaci SCLLD na území MAS Lašsko, z. s. 

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002165

Cílem tohoto projektu je prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje přispět k rozvoji venkovských oblastí, konkrétně na území MAS Lašsko, z.s. Zajištění kvalitního a efektivního fungování MAS jako nositele komunitně vedeného místního rozvoje ve venkovských oblastech je jedním z předpokladů pro vyrovnávání regionálních disparit mezi jednotlivými oblastmi v České republice. Tento cíl  zahrnuje zajištění aktivit souvisejících s určením potřeb území, které povedou k řešení lokálních problémů, využití potenciálu a naplňování potřeb území v podobě lepší dostupnosti do škol, zaměstnání a jiných služeb, zvýšení zaměstnanosti v území, zlepšení životního prostředí.

Základním předpokladem pro kvalitní a efektivní uplatňovaní SCLLD je existence fungující kanceláře MAS, jejíž zaměstnanci budou z velké části zajišťovat implementaci SCLLD v území. Mimo činnosti související s realizací strategie na území MAS Lašsko, z.s., (příprava, implementace, monitoring, evaluace a aktualizace SCLLD; aktivizace místní komunity; vzdělávání, poradenství a poskytování konzultací místním aktérům; procesy související s vyhlašováním výzev MAS a následným výběrem projektů; animační aktivity ?) je cílem zajistit finanční prostředky na kontinuální a efektivní fungování MAS Lašsko, z.s., včetně zajištění dostatečné a kvalifikované personální kapacity kanceláře MAS.

Hlavní aktivity projektu souvisí s realizací SCLLD MAS Lašsko, z.s. - příprava a vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, monitorování a evaluace SCLLD. Dalšími aktivitami projektu budou animační aktivity týkající se SCLLD a škol a školských zařízení, vzdělávání zaměstnanců a členů povinných orgánů MAS.

Logo IROP a MMR

Integrovaný regionální operační program (IROP) na území MAS Lašsko

V rámci IROPu bude naše organizace v nadcházejících letech rozdělovat prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) 114, 5 mil. Kč.

Veškeré podmínky žádostí o podporu budou upřesněny vždy v rámci jednotlivých výzev MAS, již nyní jsou ale známy aktivity, které budou v rámci IROPu prostřednictvím MAS podporovány.

Projekty budou realizovány v rámci pěti níže uvedených opatření. Pro každé opatření byl vypracován dokument, ve kterém jsou představeny podmínky pro žadatele. Tyto dokumenty mají informativní charakter a nejsou závazné. Definitivní a závazná pravidla pro žadatele budou stanovena až ve výzvách MAS (které budou z velké části kopírovat tyto předkládané dokumenty). 

Program rozvoje venkova (PRV) na území MAS Lašsko

V rámci PRV bude naše organizace v nadcházejících letech rozdělovat prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) 25, 5 mil. Kč.

Veškeré podmínky žádostí o podporu budou upřesněny vždy v rámci jednotlivých výzev MAS, již nyní jsou ale známy aktivity, které budou v rámci PRV prostřednictvím MAS podporovány.

Projekty budou realizovány v rámci devíti níže uvedených Fichí. Pro každou Fichi byl vypracován dokument, ve kterém jsou představeny podmínky pro žadatele. Tyto dokumenty mají informativní charakter a nejsou závazné. Definitivní a závazná pravidla pro žadatele budou stanovena až ve výzvách MAS (které budou z velké části kopírovat tyto předkládané dokumenty).