NÁSTĚNKA

.

 SEZNAM SCHVÁLENÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI VÝZVY PRV č. 1

ZDE

--------------------

SCLLD 2014 - 2020

 -----------------------

MAP ORP Frenštát p. R.

-----------------------

Animace škol a školských zařízení

-----------------------

MAS Lašsko na fb

PARTNEŘI

 

  Logo IROP a MMR

   CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002165

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Lašsko, z. s.

 

O nás

Co je místní akční skupina?

Místní akční skupina (MAS) je nezisková organizace místního partnerství zastupující veřejný i soukromý sektor (občany, neziskové organizace, podnikatele, subjekty veřejné správy, obce, svazky obcí apod.), která působí na vymezeném území, pro něž navrhuje a provádí Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).

Místní akční skupina spolupracuje na rozvoji svého venkovského regionu s pomocí finanční podpory EU a národních programů. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků. 

Území MAS netvoří izolované územní celky, ale je celistvé. Počet obyvatel v území je v rozmezí 10 tis. až 100 tis. obyvatel a nezahrnuje města s více než 25 tis. obyvateli.

Důležitou podmínkou fungování MAS je struktura organizace, kdy na rozhodovací úrovni nesmí veřejná správa ani žádná z jednotlivých zájmových skupin představovat více než 49 % hlasovacích práv. 

Co je Komunitně vedený místní rozvoj?

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), označován také jako LEADER (místní rozvoj), může být podporován ze strukturálních a investičních fondů EU (ESI) a z evropského zemědělského fondu rozvoje venkova (EZFRV). Je veden místními akčními skupinami, které vytvoří s pomocí místní komunity (princip zdola-nahoru) integrovanou strategii místního rozvoje zaměřenou na dotyčnou oblast s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech. MAS, využívající principu LEADER, nejsou protikladem k místní samosprávě, ale vhodně ji doplňují v úsilí o obnovu a rozvoj venkova a přispívají k rozvoji zemědělství a péči o přírodu a krajinu.

MAS Lašsko

MAS Lašsko vznikla v roce 2006, ale z finančních a kapacitních důvodů začala intenzivněji pracovat až v roce 2012. V roce 2013 získala MAS finanční podporu z Programu rozvoje venkova, opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění. Finanční prostředky byly využity na přípravu podkladů pro zpracování Integrované strategie území, provedení analýzy současného stavu území, propagaci místního partnerství v území. V současné době pokračujeme v přípravě dalších částí strategie pro nové programovací období EU 2014 - 2020 s podporou "Projektu na podpůrně aktivity pro vznik Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro území MAS v rámci ČR".  

Území MAS Lašsko zahrnuje 16 obcí: Bordovice, Frenštát pod Radhoštěm, Hodslavice, Hostašovice, Kopřivnice, Lichnov, Mořkov, Nový Jičín, Příbor, Rybí, Štramberk, Tichá, Trojanovice, Veřovice, Závišice, Ženklava, v nichž žije více než 86 tis. obyvatel. I přes to, že na území MAS leží pět měst, jedná se o oblast s převážně venkovským charakterem v členité centrální části Podbeskydské pahorkatiny.

Velmi pestré území jak po stránce přírodních podmínek, tak po stránce historické i kulturní, bylo vždy příležitostí pro rozvoj tvůrčích, pracovitých a cílevědomých lidí, kteří dokázali využít potenciálu území. Prokazatelně nejdéle osídlenou oblast v Moravskoslezském kraji člověk využívá již 40 000 let. Od středního paleolitu, kdy jeskyni Šipku a přilehlé území osídlovali neandrtálci, prošla tímto regionem v podstatě každá lidská kultura. Hora Kotouč u Štramberka byla v mladší době bronzové dokonce jedním z nejvýznamnějších mocenských center na Moravě. V průběhu dějin proslavila region řada významných osobností, jako byli „otec národa“ František Palacký, malíř Zdeněk Burian, polárník Eduard Orel, zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud, zakladatel světoznámé továrny na klobouky Johan Hückel, sochař Albín Polášek, cestovatel Jiří Hanzelka, olympijský vítěz a světový rekordman Emil Zátopek, olympijský vítěz a světový rekordmana Jiří Raška či zakladatel automobilky Tatra Ignác Šustala.

MAS Lašsko, jako začínající organizace, se již částečně podílela na  mezinárodním projektu WAREMA zaměřeném na zkvalitnění řízení hospodaření s vodními zdroji, přípravě mezinárodního setkání MAS LeaderFEST 2011 ve Štramberku či pracích spojených s přípravou Geoparku Podbeskydí. Nově vzniklé organizaci se také úspěšně podařilo získat dotaci pro projekt „Lašský rozjezd“ v rámci Programu rozvoje venkova ve výši 498,6 tis. Kč. Vlastní projekty MAS Lašsko budou realizovány v novém programovacím období, které zajistí částečné financování projektů. Jednotliví členové nicméně působí na poli regionálního rozvoje a ochrany kulturního a přírodního dědictví již mnoho let. Za všechny je možné jmenovat například dlouhodobý projekt Revitalizace areálu Horečky řešený v součinnosti městem Frenštát p. R. a obcí Trojanovice, Naučná stezka Tichá realizovaná občanským sdružením Tichánek, obnova Lesoparku Skalky realizovaná městem Nový Jičín, znovuvysazení jasoně červenookého realizované ZO ČSOP APOLLO Štramberk, rekonstrukce rodného domu S. Freuda a vybudování expozice realizované městem Příbor, vybudování on-line informačního systému Geoparku Podbeskydí realizované Občanským sdružením Hájenka, cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice realizovaná v součinnosti městem Nový Jičín, obcí Hodslavice, obcí Hostašovice, obcí Mořkov a obcí Životice u Nového Jičína, podpora vzniku sociálního podniku Designová dílna se zaměřením na umělecké fotografie a rámy řešená firmou Manu manu či převzetí administrace jedné z nejstarších regionálních značek „Beskydy originální produkt“ Občanským sdružením Hájenka.

 

Program rozvoje venkova (PRV) na území MAS Lašsko

V rámci PRV bude naše organizace v nadcházejících letech rozdělovat prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) 25, 5 mil. Kč.

Veškeré podmínky žádostí o podporu budou upřesněny vždy v rámci jednotlivých výzev MAS, již nyní jsou ale známy aktivity, které budou v rámci PRV prostřednictvím MAS podporovány.

Projekty budou realizovány v rámci devíti níže uvedených Fichí. Pro každou Fichi byl vypracován dokument, ve kterém jsou představeny podmínky pro žadatele. Tyto dokumenty mají informativní charakter a nejsou závazné. Definitivní a závazná pravidla pro žadatele budou stanovena až ve výzvách MAS (které budou z velké části kopírovat tyto předkládané dokumenty).

Operační program Zaměstnanost (OPZ) na území MAS Lašsko

V rámci OPZ bude naše organizace v nadcházejících letech rozdělovat prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) 19, 5 mil. Kč.

Cílem OPZ je zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech, a sice podporou projektů neinvestičního charakteru bez následné udržitelnosti projektu.

Veškeré podmínky žádostí o podporu budou upřesněny vždy v rámci jednotlivých výzev MAS, již nyní jsou ale známy aktivity, které budou v rámci OPZ prostřednictvím MAS podporovány.

Projekty budou realizovány v rámci čtyř níže uvedených opatření. Pro každé opatření byl vypracován dokument, ve kterém jsou představeny podmínky pro žadatele. Tyto dokumenty mají informativní charakter a nejsou závazné. Definitivní a závazná pravidla pro žadatele budou stanovena až ve výzvách MAS (které budou z velké části kopírovat tyto předkládané dokumenty).  

 

Naše MAS je partnerem při realizaci projektu: MAP rozvoje vzdělávání ORP Frenštát p. R., r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000116

Zveme Vás tímto na seminář v rámci výzvy OPZ - Prorodinná opatření.

Seminář proběhne dne 8. 6. 2017 v Novém Jičíně v budově Městského úřadu v době od 10:00 do 12:00.

Na seminář je nutné se předem přihlásit.

Bližší informace o semináři naleznete v přiloženém pdf dokumentu - ZDE.

Těšíme se na Vaši účast

MAS Lašsko vyhlašuje první výzvu v Operačním programu Zaměstnanost (OPZ) v rámci Prorodinných opatření:

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 15. 5. 2017, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 26. 06. 2017, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2020 

V rámci této výzvy budou podpořeny tyto aktivity:

  1. Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování
  2. Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
  3. Příměstské tábory
  4. Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora
  5. Dětské skupiny
  6. Vzdělávání pečujících osob

Bližší informace o výzvě, cílových skupinách, oprávněných žadatelích, alokaci a podporovaných aktivitách naleznete v textu výzvy a přílohách.

VEŠKERÉ DOKUMENTY K VÝZVĚ NALEZNETE ZDE.

Seminář pro žadatele proběhne dne 8. 6. 2017. Čas a místo konání semináře bude upřesněno.

Prezentace k semináři - ZDE.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně výzvy a příjmu žádostí se obraťte na projektového manažera OPZ, Mgr. Evu Arnošt:

e-mail: animacemaslassko@gmail.com

tel.:     737 241 355

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lašsko, z. s. byla dne 29. 3. 2016 schválena Valnou hromadou MAS a následně odeslána ke kontrole na MMR.

Níže naleznete jednotlivé části naší strategie v podobě, v jaké byly dne 17. 3. 2017 schváleny řídícími orgány jednotlivých operačních programů.

ANALYTICKÁ ČÁST

STRATEGICKÁ ČÁST

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

příloha č. 1 FINANČNÍ PLÁN

příloha č. 2 MAPA ÚZEMÍ A SEZNAM OBCÍ

příloha č. 3 POPIS ZAPOJENÍ KOMUNITY DO PŘÍPRAVY SCLLD

příloha č. 4 ANALÝZA RIZIK

příloha č. 5 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

příloha č. 6 OSVĚDČENÍ O STANDARDIZACI

Součástí zpracování SCLLD MAS Lašsko, z. s. je zapojení členů spolku, místních aktérů, odborníků i široké veřejnosti. Jakožto začínající MAS bylo našim cílem představit místním obyvatelům místní akční skupinu a její činnost, zároveň zde byla snaha přizvat je ke spoluúčasti na tvorbě naší Strategie.

Zápisy z jednání orgánů MAS Lašsko, z.s. jsou momentálně dostupné v záložce DOKUMENTY - STANOVY.

Při plánované změně struktury našich stránek bude pro tyto dokumenty vytvořena samostatná záložka.