Výzva PRV č. 7 MAS Lašsko, z. s. byla vyhlášena

Dne 27. 9. 2023 byla vyhlášena naše 7. výzva z Programu rozvoje venkova. Termín ukončení příjmu žádostí o dotaci na MAS je stanoven na 31. 10. 2023.

Jedná se o poslední výzvu z alokace programového období 2014 – 2020, pro žadatele z obcí v územní působnosti MAS platné pro toto programového období (tedy ještě naposledy bez obcí Starý Jičín a Životice u Nového Jičína).

V rámci této výzvy bude možné předkládat projekty pouze v rámci Fiche 11: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, v těchto aktivitách:

a) Veřejná prostranství v obcích (Obec nebo svazek obcí)
c) Hasičské zbrojnice (Obec nebo svazek obcí)
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven (Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, spolek, ústav, o.p.s., nadace, nadační fond, registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby)
h) Muzea a expozice pro obce (Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí)
V závorkách jsou uvedeni oprávnění žadatelé pro jednotlivé aktivity.

Celková alokace pro tuto výzvu je 2 237 301 Kč (dotace).
Výše podpory je 80 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Podrobnosti k výzvě naleznete v sekci „Programovací období 2014 – 2020“ => „Dotační podpory 2014 – 2020“ => „Program rozvoje venkova (PRV) 2014 – 2020“.
Přímý odkaz na dokumentaci k výzvě – ZDE.

Mgr. Petr Hůla
731 067 207
maslassko@centrum.cz