Práce / sociální dávky


 • Vláda schválila tzv. humanitární dávku ve výši 5000 Kč, která má pomoci s úhradou základních životních potřeb. Dávka bude vyplacena jednorázově a automaticky v měsíci, ve kterém byla osobě udělena dočasná ochrana (vízum za účelem strpění).
  – Dávku získají i ti, jimž bylo vystaveno vízum za účelem strpění ještě před účinností tohoto zákona.
  – Pokud vyjde najevo, že příjmová, sociální a majetková situace příjemce první dávky ani nadále neumožňuje zajištění základních životních potřeb (za sociální poměry lze považovat i poměry jeho rodinných příslušníků), mělo by být možné mu na základě žádosti poskytnout tuto dávku opakovaně. Maximálně však po dobu dalších 5 kalendářních měsíců následujících po tom, ve kterém byla udělena dočasná ochrana. Nejdéle by tedy bylo možné čerpat dávku půl roku.
  – Žádost o druhou a další humanitární dávku by měla obsahovat: identifikační údaje, místo pobytu v ČR, doklady prokazující, že žadatel je cizincem s dočasnou ochranou, příjmové, sociální a majetkové poměry na území ČR se všemi dostupnými doklady (nebo čestné prohlášení).
  – Nutnost prokazování aktuální finanční situace žadatele bude každý měsíc.
  – O humanitární dávku žádejte elektronicky nebo na pobočce Úřadu práce ČR. Žádost o humanitární dávku vyplňte latinkou.
  – Za nezletilého jedná jeho zákonný zástupce. Pokud zde nezletilí cizinci zákonného zástupce nemají, jednají za ně osoby blízké nebo jiné osoby, které o ně pečují.
 • Po skončení této formy pomoci bude v případě potřeby osobám umožněn vstup do systému pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení…). Lze o ně požádat na příslušné pobočce Úřadu práce. Informace jsou podrobně k dispozici na webu Úřadu práce ČR (S vyplněním a podáním žádostí pomohou pracovníci Úřadu práce ČR, sociální pracovníci v pomáhajících organizacích, při městských úřadech. Můžete se také obrátit na sociální pracovnici: matejovska@migrace.com).
 • Další informace v KACPU

Podpora v nezaměstnanosti

Stanovisko MPSV k podpoře v nezaměstnanosti a k zařazení do evidence zájemců nebo uchazečů o zaměstnání (v případě uprchlíků z Ukrajiny)
– Cizinci s dočasnou ochranou, kteří požádají o zprostředkování zaměstnání a budou zařazeni do evidence uchazečů o zaměstnání, mohou požádat o podporu v nezaměstnanosti.
– Pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti bude Úřad práce ČR postupovat podle zákona o zaměstnanosti a Smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení z roku 2001. Pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti musí osoba s dočasnou ochranou splnit základní podmínku, tj. musí prokázat a doložit získání doby důchodového pojištění z výdělečné činnosti vykonávané na Ukrajině v délce nejméně 12 měsíců, a to v období posledních 2 let před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. Doba pojištění z Ukrajiny tedy bude zohledňována (zde dochází k uplatňování úpravy obsažené ve Smlouvě), pokud bude doložena. V případě nemožnosti prokázat doby pojištění z výdělečné činnosti nebudou moci být tyto doby pojištění získané na Ukrajině zohledněny a podpora v nezaměstnanosti nebude přiznána.
– Cizinec s dočasnou ochranou může na Úřadu práce ČR požádat o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání (zde se o podporu v nezaměstnanosti nežádá, protože zájemce o zaměstnání na ni nemá nárok) nebo do evidence uchazečů o zaměstnání. V případě evidence uchazečů o zaměstnání není povinností žádat o podporu v nezaměstnanosti. Jestliže při podání žádosti o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání osoba nepožádá o podporu v nezaměstnanosti, může (ale nemusí) o ni požádat i kdykoliv později v průběhu vedení v této evidenci. Je tedy možné se evidovat jako uchazeč o zaměstnání a o podporu v nezaměstnanosti vůbec nežádat.