Seznam členů

Členové MAS tvoří zájmové skupiny(rozvoj podnikatelského prostředí, podpora vzdělávání a sociální oblast, rozvoj kultury, sportu a cestovního ruchu, regionální rozvoj a životní prostředí), které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje partner MAS podle své převažující činnosti. Partner MAS může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.


Aktuální výše členských příspěvků pro rok 2021

• OBCE: 5,- Kč/obyvatel/rok, maximálně však do výše 80 000,- Kč
• OSTATNÍ SUBJEKTY, které jsou členy MAS Lašsko, z. s.: 100,- Kč/rok


Seznam členů


Seznam členů povinných orgánů


Archiv členů povinných orgánů