SCLLD MAS LAŠSKO, z. s. 2014 – 2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lašsko, z. s. byla dne 29. 3. 2016 schválena Valnou hromadou MAS a následně odeslána ke kontrole na MMR.

Níže naleznete jednotlivé části naší strategie v podobě, v jaké byly dne 17. 3. 2017 schváleny řídícími orgány jednotlivých operačních programů.

ANALYTICKÁ ČÁST
ANALYTICKÁ ČÁST – aktualizace březen 2020
STRATEGICKÁ ČÁST
STRATEGICKÁ ČÁST – aktualizace březen 2020
dodatek č. 2 SCLLD MAS Lašsko, z. s.


IMPLEMENTAČNÍ ČÁST
příloha č. 1: Finanční plán
příloha č. 2: Mapa území a seznam obcí
příloha č. 3: Popis zapojení komunity do přípravy SCLLD
příloha č. 4: Analýza rizik
příloha č. 5: Čestné prohlášení
příloha č. 6: Osvědčení o standardizaci


Obecně o strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

Místní akční skupina uskutečňuje Komunitně vedený místní rozvoj na základě strategií zaměřených na určitou oblast. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je zacílena na řešení konkrétních problémů, rozvojového potenciálu se zohledněním dlouhodobého rozvoje území MAS v širokém spektru potřeb společnosti i prostředí.

Strategie (SCLLD) se připravuje se zohledněním relevantních strategických dokumentů existujících v území. Při tvorbě strategie hraje důležitou roli dlouhodobá vize rozvoje území MAS, která bude postupně naplňována. Na základě této vize se stanoví dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé cíle a indikátory k jejich naplnění. Na zpracování strategie se podílí odborníci, kteří zajišťují pomoc při zpracování strategie, ale i místní aktéři a veřejnost, čímž je zaručeno reálné stanovení cílů.

Integrovaná strategie území je celkovou střednědobou strategií, která vyhodnocuje problémy a potenciál regionu a navrhuje jeho další rozvoj pomocí konkrétních opatření. SCLLD má analytickou, strategickou a implementační část.

Implementační část zpracovává dokument na kratší období s tzv. Programovými rámci. Tato část popisuje úlohu MAS v implementačním procesu a vlastní postup implemetance, tj. jaké má MAS kompetence, jak na základě schválené strategie a programových rámců probíhá vlastní realizace projektů v daném území apod.  

Základním principem Komunitně vedeného místního rozvoje (metody LEADER) je přístup „zdola nahoru“, tzn. s co největším zapojením místních aktérů ve všech fázích zpracování a implementace SCLLD.