Implementační části 2014 – 2020

Aktuální verze strategie je k dispozici zde

V programovacím období 2014 – 2020 musí všechny MAS splnit tzv. standardy (starší verze z června 2014nová verze z června 2015), díky kterým prokážou, že jsou schopny podílet se na implementaci programů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů. Na základě splnění podmínek získají MAS Osvědčení o splněné standardů MAS a mohou žádat o podporu implementace Komunitně vedené strategie místního rozvoje (SCLLD). 

Implementační část
Popis zapojení komunity do zpracování SCLLD
Mapa území a seznam obcí


Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí