2018 – Výzva PRV č. 2

Uzavřená výzva.


Seznam schválených žádostí o dotaci ve 2. výzvě
Seznam přijatých žádostí o dotaci ve 2. výzvě


Termín vyhlášení výzvy: 30. 4. 2018
Termín příjmu žádostí: 14. 5. – 29. 5. 2018 – podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře
Termín registrace žádostí na RO SZIF Opava: 29. 6. 2018

Seminář pro žadatele proběhl dne 14. 5. 2018 od 9.00 hodin v hotelu Praha v Novém Jičíně (salónek v 1. patře).
Na seminář se přihlaste prostřednictvím online formuláře dostupného ve článku na hlavní straně našeho webu.


Dokumentace ke 2. výzvě

(interaktivní pdf formuláře Fichí je nutné nejprve uložit do PC a poté otevřít v nejnovější verzi programu Adobe Reader)

Text výzvy
Fiche 1: Předávání znalostí a informační akce
Fiche 3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Fiche 4: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
Fiche 5: Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích
Fiche 6: Neproduktivní investice v lesích
Fiche 7: Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh
Fiche 8: Sdílení zařízení a zdrojů
Fiche 9: Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky KDŘ a místních trhů
Příloha 1: Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti v programovém rámci PRV MAS Lašsko, z. s. (včetně etického kodexu)
Příloha 2: Doplňující informaci k hodnocení projektu (vzor)
Příloha 3: Seznam vstupů (vzor); Příklad vyplnění přílohy č. 3: Seznam vstupů
Příloha 4: Zásady správné interpretace (platné pro Fichi 6)


Další základní dokumenty a informace pro žadatele

Pravidla pro žadatele 19.2.1 – Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Návod na zřízení účtu na Portálu farmáře
Postup pro vygenerování a podání žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře
Postup pro nastavení zasílání emailových zpráv k dokumentům zasílaných ze SZIF prostřednictvím Portálu farmáře

Prezentace ze semináře pro žadatele:
1) Podání Žádosti o dotaci, administrace žádosti
2) Společné podmínky 19.2.1., specifické podmínky jednotlivých Fichí

Pro více informací mě kontaktujte emailem: maslassko@centrum.cz, případně na tel. č. +420 731 067 207, Mgr. Petr Hůla


Přehled Fichí, které byly vyhlášeny a předpokládaná výše jejich alokace (dotace):

Aktivity, které je možné v rámci jednotlivých Fichích podporovat, naleznete v Pravidlech pro žadatele a to v části C – SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO AKTIVITY DLE JEDNOTLIVÝCH ČLÁNKŮ (od str. 34 dále)