2020 – Výzva PRV č. 4

Seznam přijatých Žádostí o dotaci 
Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci


Termín vyhlášení výzvy: 23. 6. 2020
Termín příjmu žádostí na MAS: 15. 7. 2020 – 21. 8. 2020 => podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře
Termín registrace žádostí na RO SZIF Opava: 23. 10. 2020


Seminář pro žadatele proběhl dne 22. 7. 2020 v Piaristickém klášteře v Příboře (Lidická 50).

Seminář byl rozdělen do dvou bloků:
1) pro žadatele ve Fichi 11 od 15.00
2) pro žadatele ve Fichích 2 a 3 od 16.30

Pozvánka na seminář


Dokumentace ke 4. výzvě

(interaktivní pdf formuláře Fichí je nutné nejprve uložit do PC a poté otevřít v nejnovější verzi programu Adobe Reader)

Text výzvy
Fiche 2: Investice do zemědělských podniků
Fiche 3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Fiche 11: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
Příloha 1: Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti v programovém rámci PRV MAS Lašsko, z.s. (včetně etického kodexu)
Příloha 2: Seznam podpořených žadatelů ve výzvách MAS
Příloha 3: Počet obyvatel v obcích na území MAS Lašsko

Přehled Fichí, které budou vyhlášeny, výše jejich alokace (dotace) a maximální výše CZV (*celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace) na projekt v dané Fichi:

V rámci Fiche 11 budou podporovány aktivity:
a) Veřejná prostranství v obcích
c) Hasičské zbrojnice
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
h) Muzea a expozice pro obce


Další důležité dokumenty a informace pro žadatele

nové: Postup pro doplnění Žádosti o dotaci po kontrole SZIF

Pravidla pro žadatele – 19.2.1 (Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje)
Práce s průřezovými přílohami v operaci 19.2.1 (Prohlášení o kategorii podniku, Prohlášení de minimis)
Návod na zřízení účtu na Portálu farmáře
Postup pro vygenerování a podání žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře
Postup pro nastavení zasílání emailových zpráv k dokumentům zasílaných ze SZIF prostřednictvím Portálu farmáře
Dotazy a odpovědi v operaci 19.2.1 (žádosti o dotaci přes MAS)
Dotazy a odpovědi týkající se Čl. 20 (Fiche 11)

Prezentace ze semináře pro žadatele:
1) Podání žádosti o dotaci, administrace žádosti
2) Společné a specifické podmínky v operaci 19.2.1

Veškeré dokumenty týkající se Žádostí o dotaci prostřednictvím MAS naleznete na: https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921