Školství

Jednotný metodický portál MŠMT – informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o strategickém směřování regionálního školství, provozu a řízení škol, školské legislativě a metodická podpora na jednom místě.

Informace pro ukrajinské rodiče

 • Uprchlíci z Ukrajiny se v ČR nemusí hned hlásit do škol a školek. Nejdříve je potřeba vyřešit trvalejší místo pobytu, materiální a finanční zabezpečení. Po dobu prvních tří měsíců pobytu na území ČR dítě nastoupit ke vzdělávání v ČR nemusí. Pokud je jejich rodiče budou chtít do vzdělávacího systému zapsat, mají na to právo. Když ale zařízení nebude mít dostatečnou kapacitu, může dítě odmítnout.
 • Povinné předškolní a školní vzdělávání se vztahuje na cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů.
 • Nástup do školy je vhodný až ve chvíli, kdy je vaše dítě na něj připraveno a nevnímá jej jako stresující událost.
 • Děti by si měly na život v nové zemi zvykat postupně. Zkuste dětem zajistit vhodné volnočasové aktivity ve skupinách vrstevníků – zapojení do adaptačních skupin, kreativní činnost, sport, pobyt v přírodě atd.
 • Zkuste využít distanční výuku, kterou nabízejí ukrajinské vzdělávací organizace.
 • Učte se spolu s dětmi základy českého jazyka.
 • Základní informace a první kroky
 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (CZ-UA verze)
 • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (CZ-UA verze)

Užitečné informace

Ukrajina podporuje ukrajinské žáky v distanční výuce. Pokud mají žáci udělenou dočasnou ochranu na území ČR, mají povinnou školní docházku zde. Jejich účast na ukrajinské distanční výuce, a neúčast v české škole, je ještě v tomto školním roce tolerována. Podle dohody mezi ČR a Ukrajinou bude ukrajinským žákům česká školní docházka uznána, aby mohli na Ukrajině uzavřít ročník. Nemusí mít tedy obavy, že chozením do české školy neuzavřou ročník na Ukrajině.
Ukrajina žádá hostitelské země o podporu vzdělávání podle ukrajinských osnov.
Doporučené materiály:
Освітні ресурси для українських дітей (UA)
Educational Resources for Ukrainian Children (ENG)
Přehledy obsahují kalendáře s doporučeným obsahem studia pro žáky 1. – 11. tříd, metodické materiály pro učitele, učebnice v pdf a videa. K dispozici jsou též platformy, které nabízejí živou distanční výuku a možnost konzultací.

Adaptační skupina

Informace k adaptační skupině pro ukrajinské děti ve věku 3-6 let v Kopřivnici
Od pondělí 4. 4. 2022 je otevřena adaptační skupina pro ukrajinské děti ve věku 3-6 let.
– Provozní doba skupiny je 6:00 – 15:00.
– Podmínkou přijetí je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte a vyplnění přihlášky.
– Adaptační skupina je omezena kapacitně na 15 míst.
– Vyplněnou přihlášku a potvrzení lékaře zašlete na elektronicky na email skolstvi@koprivnice.cz nebo je můžete doručit písemně na odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu Kopřivnice (Štefánikova 1163/12).
– Po zaevidování přihlášky budete kontaktováni pracovníkem odboru.

Zápis žáků do Mateřských škol

Pro uprchlíky z Ukrajiny bude otevřen speciální termín zápisu do mateřských a základních škol od školního roku 2022/23, a to od 1. června 2022 do 15. července 2022.

Přehled volných míst v mateřských a základních školách v Moravskoslezském kraji

Zápis žáků do 1. tříd Základních škol

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Povinná školní docházka se vztahuje také na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. K zápisu vezměte svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

– Pro uprchlíky z Ukrajiny bude otevřen speciální termín zápisu do mateřských a základních škol od školního roku 2022/23, a to od 1. června 2022 do 15. července 2022.
– Ředitelé středních škol, konzervatoří i vyšších odborných škol mohou přijmout a zařadit cizince i do probíhajícího 1. ročníku.
– Žáci mohou být zapsáni jak do běžných škol, tak do speciálních ukrajinských tříd, které postupně vznikají. Nejsnazší cesta je přes stránky detiukrajiny.cz, kde mohou rodiče své děti zaregistrovat.

Přehled volných míst v mateřských a základních školách v Moravskoslezském kraji

Zápis do přípravné třídy pro školní rok 2022/2023

INFORMACE K PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ
Přípravná třída je určena dětem, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.
Žádost o odklad povinné školní docházky
Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy

Uvažujete o přípravné třídě? Při rozhodování vám mohou pomoci odpovědi na tyto otázky.
– Bylo dítě vyšetřeno v Pedagogicko-psychologické poradně, Speciálním pedagogickém centru a byl mu doporučen odklad školní docházky?
– Slyšeli jste, že dítě nemá rozvinuté pracovně volní vlastnosti a pohybuje se v pásmu výrazného věkového podprůměru?
– Má vaše dítě vadu výslovnosti, opožděný vývoj řeči nebo jiné logopedické vady?
– Zdá se vám, že je vaše dítě do mateřské školy „přerostlé“, ale do 1. třídy ještě „nedorostlé“?
– Zdá se vám, že je vaše dítě pro školní docházku ještě nevyzrálé?

Pokud si na většinu otázek odpovíte kladně, může vašemu dítěti pobyt v přípravné třídě prospět.

Co je potřeba k tomu, aby bylo vaše dítě do přípravné třídy přijato?
Dítě je do přípravné třídy přijato na základě písemné Žádosti zákonného zástupce dítěte, Doporučení školského poradenského zařízení a Rozhodnutí o odkladu školní docházky.

Pro vyšetření v Pedagogicko-psychologické poradně pro zápis do přípravné třídy se objednejte přímo na poradnu:
osobně na pracovišti v Novém Jičíně (Žižkova 3, Nový Jičín, 741 01) v pracovní dny v době od 7.00 do 15.00 hod.
telefonicky: +420 556 771 144 v pracovní dny v době od 7.00 do 15.00 hod.
písemně na adrese: Pegagogicko-psychologická poradna, Žižkova 3, Nový Jičín, 741 01
elektronickou poštouinfo@pppnj.cz

Přijímací řízení na střední a vyšší odborné vzdělávání a konzervatoře

 • Lhůta pro podání přihlášky ke střednímu vzdělávání pro příští školní rok se pro uprchlíky z Ukrajiny prodlužuje u maturitních oborů do 5. dubna a u ostatních oborů do 8. dubna 2022.
 • Při konání přijímacího řízení se navyšuje časový limit přijímací zkoušky o 25 % a bude možné jej skládat v českém, ukrajinském nebo anglickém jazyce podle výběru.
 • Doklad o splnění předchozího vzdělání může být nahrazen čestným prohlášením.

Vysoké školy

 • U uchazeče uprchlíka z Ukrajiny může vysoká škola stanovit individuální podmínky přijetí ke studiu bez povinnosti zveřejnění informací v dostatečném předstihu.
 • Doklad o dosaženém vzdělání může být nahrazen čestným prohlášením.
 • Rektor může rozhodnout o osvobození cizince od poplatků za přihlášku ke studiu i poplatků spojených se studiem. Může také rozhodnout o přerušení studia, jehož doba se nebude započítávat do celkové doby přerušení. Tato ustanovení se vztahují nejen na uprchlíky, ale všechny státní občany Ukrajiny.
 • Uprchlíci z Ukrajiny budou osvobozeni od poplatků za nostrifikace.

Informace pro učitele

Metodiky, manuály, letáky a doporučení

Metodická linka pro vedení škol: +420 234 811 246 (po-pá: 8 – 16)

Národní pedagogický institut České republiky nabízí:

 • pomoc s tlumočením a překlady
 • metodické materiály
 • adaptační koordinátory
 • e-poradenství
 • dokumenty v různých jazycích

Více informací naleznete na adrese https://cizinci.npi.cz/
Krabička první záchrany pro učitele – první dny a týdny s žákem bez znalosti češtiny ve třídě (metodický materiál)