Výzva MAS Lašsko – Sociální služby, sociální začleňování, komunitní sociální práce a komunitní centra I

Výzva běžela od 7. 8. 2017 do 2. 10. 2017, 12:00 hodin

V rámci výzvy bylo možné žádat dotaci na:
1) Podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím programů a činností v oblasti sociálního začleňování nad/mimo rámec zákona č. 108/2006 Sb.
2) Podporu komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení.


Dokumentace k výzvě

Text Výzvy MAS Lašsko – OPZ sociální začleňování, komunitní práce a komunitní centra I
Příloha č. 1: Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Příloha č. 2: Popis podporovaných aktivit
Příloha č. 3: Stanovy spolku MAS Lašsko
Příloha č. 4: Statut a jednací řád valné hromady spolku MAS Lašsko
Příloha č. 5: Statut a jednací řád rady spolku MAS Lašsko
Příloha č. 6: Statut a jednací řád výběrové komise spolku MAS Lašsko
Příloha č. 7: Vodítka pro předkládání projektů komunitní práce
Příloha č. 8: Principy komunitní práce
Příloha č. 9: Etický kodex osoby podílející se na hodnocení výzev MAS
Příloha č. 10: Statut a jednací řád kontrolní komise spolku MAS Lašsko


Seminář pro žadatele proběhl dne 8. 9. 2017 od 10:00 na Obecním úřadě v Rybí (adresa: Rybí 380, 742 65).
Pozvánka na seminář
Prezentace ze semináře

Společný seminář pro příjemce – Prorodinná opatření a Sociální začleňování I
Pozvánka na seminář
Prezentace ze semináře


Dokumenty z hodnocení výzvy

Seznam podpořených projektů
Zápis z jednání Rady MAS, prezenční listina
Hodnotící tabulky: tabulka 1tabulka 2
Zápis z jednání Výběrové komise MAS, prezenční listina