Informace pro poskytovatele ubytování

Pokud vlastníte ubytovací zařízení a jste ochotni zapojit se do této pomoci, svou nabídku pošlete na email Moravskoslezského kraje: UbytovaniUkrajina@msk.cz
Prostor k ubytování by měl být vhodný k okamžitému nastěhování (fungující elektřina, topení, tekoucí voda, možnost vaření, materiální vybavení – skříně, postele atd.).
Pokud potřebujete pomoci s dovybavením prostor, zařízením, materiálním vybavením, obra´ťte se na nás: pomoclassko@gmail.com

Nabídka ubytování od společnosti Heimstaden ZDE

Povinnosti ubytovatele

Ubytovatelem se (podle § 99 až 102 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) rozumí každý, kdo poskytuje ubytování za úhradu nebo ubytovává více než 5 cizinců, s výjimkou případu, kdy lze ubytované cizince a ubytovatele považovat za osoby blízké (§ 99 odst. 1  zákona č. 326/1999 Sb.).

  • Ubytovatel oznámí policii ubytování cizince do 30 pracovních dnů po jeho ubytování (více informací ZDE); oznámení učiní útvaru policie, pokud tak již neučinil sám cizinec.
  • V případě, že máte ubytování jako předmět své podnikatelské činnosti nebo jste ubytovali 5 a více cizinců, zaregistrujte své ubytovací zařízení na UbyPort.
  • Zašle nebo doručí (lze osobně na Regionální pracoviště OAMP) přihlašovací tiskopis (informace k vyplnění ZDE), pokud nemá ubytování jako předmět své podnikatelské činnosti (může se i registrovat na UbyPort a přihlásit cizince online).
  • Vede domovní knihu (informace ZDE; uchovejte ji po dobu 6 let), do které zapisuje údaje v rozsahu přihlašovacího tiskopisu, počátek a konec ubytování. Jako domovní kniha mohou být listinné dokumenty podepsané cizincem obsahující údaje v rozsahu uvedeném ve větě první.
  • Vydá cizinci potvrzení o zajištění ubytování (formulář níže).
  • Před odchodem cizince z ubytování vydá cizinci zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území (formulář níže).
  • Další informace na: www.policie.cz/ubytovani; UbyPort

Příspěvky pro ubytovatele

Solidární dávka

– Domácnosti, které ubytovávají Ukrajince prchající před válkou mohou žádat o solidární příspěvek v rámci online aplikace ZDE. Žádost lze vyplnit po přihlášení pomocí jakékoliv formy elektronické identity občana (Bank ID, mobilní klíč eGovernmentu, MojeID apod.).
– O příspěvek bude ubytovatel žádat po skončení daného měsíce přes aplikaci. V žádosti uvede identifikační údaje uprchlíků, dobu ubytování, adresu nemovitosti i to, zda dům či byt vlastní, nebo užívá podle smlouvy. Doloží čestné prohlášení, že bydlení splňuje stanovené podmínky a že ho poskytl zdarma. Úřad peníze zašle na český bankovní účet, nebo případně poštovní poukázkou.

Ubytování v obydlí fyzické osoby se dle usnesení vlády nepovažuje za dočasné nouzové přístřeší ani nouzové ubytování, tento druh ubytování je řešen prostřednictvím pracovních úřadů.
– Otázky a odpovědi k příspěvku pro solidární domácnost si můžete stáhnout z ZDE.
– Pokud poskytujete tento typ ubytování, nevztahují se na vás postupy uvedené níže.
Důležité dokumenty, smlouvy naleznete níže.


Právnické osoby

Provozovatelé ubytovacích zařízení poskytující ubytovací prostory pro ukrajinské občany se zaregistrují v databázi HUMPO vyplněním online formuláře.
– Poté bude uzavřena smlouva s provozovatelem ubytovacího zařízení, bez ní není možné čerpat kompenzace. Smlouvu s ubytovatelem uzavírá obec s rozšířenou působností.
– Pro čerpání kompenzace a následné vyúčtování je nutné vést evidenci ubytovaných osob (v sytému HUMPO, do něhož vám budou krajem zaslány přístupové údaje) a tyto údaje pak uvádět i do vyúčtování, které bude podkladem pro vyplacení kompenzace.
– Dotazy směřujte na krajský e-mail: UbytovaniUkrajina@msk.cz, nebo na krajský dispečink: +420 800 720 210.

Typy ubytování a finanční pomoci

Dočasné nouzové přístřeší se poskytuje bezplatně v zařízeních, která nejsou běžně určena k ubytování (prostory pro sport, kulturu…), popř. byla pro účely dočasného nouzového přístřeší vytvořena (stany).
– Bezplatné ubytování se poskytuje ubytované osobě po dobu zpravidla 30 dnů.
Nouzové ubytování se poskytuje bezplatně v zařízeních, která slouží k bydlení nebo ubytování (ubytovny, školská ubytovací zařízení, byty, penziony), popř. byla pro účely nouzového ubytování vytvořena (montované objekty připojené na infrastrukturu).
– Bezplatné ubytování se poskytuje ubytované osobě zpravidla po dobu 3 měsíců.

Výše kompenzačního příspěvku

Dočasné nouzové přístřeší
200 Kč na osobu a noc.

Nouzové ubytování
– ve výši až do částky 250 Kč na ubytovanou osobu a noc v zařízeních ve vlastnictví ostatních osob.
– ve výši až do částky 200 Kč na ubytovanou osobu a noc v zařízeních (vč. bytů) ve vlastnictví územních samosprávných celků nebo jimi zřízených nebo založených právnických osob nebo na studentských kolejích dle zákona o vysokých školách.

Byty ve vlastnictví právnických osob (včetně obcí)
– výše kompenzačního příspěvku je omezena na 3000 Kč na osobu a měsíc a maximálně 4 osoby v jednom bytě.

Více informací: www.mpsv.cz nebo ZDE.


Důležité dokumenty ke stažení