2019 – Výzva PRV č. 3

Uzavřená výzva.


Seznam přijatých žádostí o dotaci ve 3. výzvě
Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci


Zápis z jednání Výběrové komise MAS – hodnocení projektů
Zápis z jednání Rady MAS – výběr projektů
Termín vyhlášení výzvy: 5. 6. 2019
Termín příjmu žádostí na MAS: 17. 6. 2019 – 8. 7. 2019 – podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře
Termín registrace žádostí na RO SZIF Opava: 30. 8. 2019

Seminář pro žadatele proběhl dne 17. 6. 2019 v 16.00 v Piaristickém klášteře v Příboře.


Dokumentace ke 3. výzvě

(interaktivní pdf formuláře Fichí je nutné nejprve uložit do PC a poté otevřít v nejnovější verzi programu Adobe Reader)

Text výzvy
Fiche 1: Předávání znalostí a informační akce
Fiche 3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Fiche 4: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
Fiche 5: Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích
Fiche 6: Neproduktivní investice v lesích
Fiche 7: Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh
Fiche 8: Sdílení zařízení a zdrojů
Fiche 9: Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky KDŘ a místních trhů
Příloha 1: Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti v programovém rámci PRV MAS Lašsko, z. s. (včetně etického kodexu)
Příloha 2: Doplňující informaci k hodnocení projektu (vzor)
Příloha 3: Zásady správné interpretace (platné pro Fichi 6)


Další základní dokumenty a informace pro žadatele

Pravidla pro žadatele 19.2.1 – Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Návod na zřízení účtu na Portálu farmáře
Postup pro vygenerování a podání žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře
Postup pro nastavení zasílání emailových zpráv k dokumentům zasílaných ze SZIF prostřednictvím Portálu farmáře

Prezentace ze semináře pro žadatele:
1) Podání Žádosti o dotaci, administrace žádosti
2) Společné podmínky 19.2.1.

Veškeré dokumenty týkající se Žádostí o dotaci prostřednictvím MAS naleznete na: https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921


Přehled Fichí, které budou vyhlášeny a předpokládaná výše jejich alokace (dotace):

Pozor! Maximální výše způsobilých výdajů je omezena! Fiche 4 – 800 000 Kč, Fiche 7 – 1 500 000 Kč na projekt.

Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí Pravidla pro operaci 19.2.1, která jsou zveřejněna na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz