2017 – Výzva PRV č. 1

Uzavřená výzva.


Seznam schválených žádostí o dotaci v rámci výzvy PRV č. 1
Seznam přijatých žádostí o dotaci v rámci výzvy PRV č. 1


Termín vyhlášení výzvy: 28. 6. 2017
Termín příjmu žádostí: 12. 7. 2017 – 27. 7. 2017 do 15.00 hodin v kanceláři MAS, vždy po telefonické domluvě a upřesnění dne a času. který je nutno rezervovat
Termín registrace žádostí na RO SZIF Opava: 29. 9. 2017

Seminář pro žadatele proběhl ve středu 12. 7. 2017 od 9.00 hodin v Piaristickém klášteře v Příboře (Velká zasedací místnost)

Kontaktní osoba:
Mgr. Petr Hůla
+420 731 067 207
maslassko@centrum.cz


Dokumentace k 1. výzvě

(interaktivní pdf formuláře Fichí je nutné nejprve uložit do PC a poté otevřít v nejnovější verzi programu Adobe Reader)

Text výzvy
Fiche 1: Předávání znalostí a informační akce
Fiche 2: Investice do zemědělských podniků
Fiche 3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Fiche 4: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
Fiche 6: Neproduktivní investice v lesích
Fiche 7: Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh
Příloha 1: Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti v programovém rámci PRV MAS Lašsko, z. s. (včetně etického kodexu)
Příloha 2: Doklad o souladu se Strategií Komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lašsko, z. s. pro období 2014 – 2020 (vzor)
Příloha 3: Doplňující informace k hodnocení projektu (vzor)
Příloha 4: Seznam vstupů (vzor); Příklad vyplnění přílohy č. 4: Seznam vstupů


Další důležité dokumenty a informace pro žadatele

Pravidla pro žadatele 19.2.1 – Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci s přílohami přes Portál Farmáře
Prezentace pro žadatele s představením společných podmínek Žádosti o dotaci a popisem jednotlivých článků nařízení PRV

Prezentace ze semináře pro žadatele:
1) Podání Žádosti o dotaci, administrace žádosti
2) Společné podmínky pro operaci 19.2.1., specifické podmínky jednotlivých Fichí

Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí Pravidla pro operaci 19.2.1, která jsou zveřejněna na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz


Výzva byla zaměřena na následující témata: